Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

„Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 („Implementation of Mire habitat management plan for Latvia”) 

Projekta norises laiks

2004.- 2008.

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Rīgas Meža aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde, A/S Latvijas Valsts meži, Mežu pētīšanas stacija, Mārupes pašvaldība, Babītes pašvaldība, Ventspils reģionālā vides pārvalde, Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Usmas pašvaldība, Puzes pašvaldība, Aiviekstes pašvaldība, Kalsnavas pašvaldība, Vietalvas pašvaldība,  Latvijas valsts mežsaimniecības pētīšanas institūts “Silava”, A/S “Olaines kūdra”, Popes pašvaldība

Finansētāji

Eiropas Savienības LIFE-Nature programma

Projekta norises vieta

Četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Cenas tīrelis, Stiklu purvi, Klāņu purvs, Vesetas palienes purvs

Projekta vadītāja

 Dr. biol. Māra Pakalne

Kontaktinformācija

Telefons

67830993

Fakss

67830291

E-pasts

mara@lanet.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

        

2004. gada rudenī ir uzsākts Eiropas Komisijas finansētais LIFE-Daba programmas projekts „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”. Projekts ilgst no 2004.g. oktobra līdz 2008. g. decembrim.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir realizēt prioritāros aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, kurus nosaka 2003. gadā izstrādātais „Purva biotopu aizsardzības plāns”.

Projekta teritorijas

Projekts ietver četras Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas -

 1. Cenas tīreli
 2. Klāņu purvu
 3. Stiklu purvus
 4. Vesetas palienes purvu

Cenas tīrelis atrodas Rīgas tuvumā - Rīgas rajonā, Stiklu un Klāņu purvi - Ventspils un Talsu rajonos, Vesetas palienes purvs -  Madonas un Aizkraukles rajonos. Visas proejkta teritorijas ir ar reģionālu, nacionālu un starptautisku dabas aizsardzības nozīmi. Cenas tīrelis un Stiklu purvi ir iekļauti Putniem Starptautiski nozīmīgo vietu sarakstā. Sākotnēji šo četru teritoriju kopējā platība sasniedza 9947 ha. 2004. gada 8. aprīlī tās tika paplašinātas un šobrīd to kopējā platība sasniedz 10808 ha. Šīs teritorijas ir arī Eiropas īpaši aizsargajamo teritoriju tīkla Natura 2000 vietas.

Projekta vietās sastop 13 Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus, no kuriem  prioritārie biotopi ir neskarti augstie purvi (7110*), purvaini meži (91D0*), melnalkšņu staignāji (9080*), boreālie meži ( 9010*).

Projekta vietas ir īpaši nozīmīgas purva biotopu aizsardzībai, bet vienlaicīgi ietver arī vērtīgus meža un ezeru biotopus. Šajās teritorijās konstatētas ne vien gandrīz 100 nacionālas nozīmes, bet arī 15 Eiropas direktīvas 2. pielikuma augu un dzīvnieku sugas. Tai pat laikā, projekta vietās vērojama purva un meža susināšanas, kūdras ieguves un deguma negatīvā ietekme uz augstā purva biotopiem, kā rezultātā ir izmainījusies dabiskā purva veģetācija. Līdz ar to projektā ir paredzēti purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi.

Sadarbības partneri

Projekta gaitā sadarbība norit ar 16 tā partneriem - Rīgas Meža aģentūru, Dabas aizsardzības pārvaldi, A/S Latvijas meži, Mežu pētīšanas staciju, Mārupes pašvaldību, Babītes pašvaldību, Ventspils reģionālo vides pārvaldi, Olaines Vēstures un mākslas muzeju, Usmas pašvaldību, Puzes pašvaldību, Aiviekstes pašvaldību, Kalsnavas pašvaldību, Vietalvas pašvaldību, Latvijas valsts mežsaimniecības pētīšanas institūtu “Silava”, A/S “Olaines kūdra” un Popes pašvaldību.

Projekta galvenie pasākumi

Cenas tīreļa, Stiklu purvu, Klāņu purvu un Vesetas palienes purva dabas aizsardzības plānu un individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde, kur paredzēts:

 • Augsto purvu apsaimniekošana, novēršot susināšanas negatīvo ietekmi uz purva biotopiem;
 • Zāļu un pārejas purvu apsaimniekošana;
 • Meža biotopu un medņa riesta vietu apsaimniekošana;
 • Biotopu apsaimniekošanas pasākumu monitorings;
 • Informatīvie un izglītojošie pasākumi:
  • Kopumā 9 semināri, no kuriem 8 ir projekta vietās un organizēti sadarbībā ar projekta partneriem, bet 2008. gadā Starptautisks seminārs „Augsto purvu aizsardzība un apsaimniekošana”;
  • Piecu informatīvo bukletu izdošana latviski un angliski;
  • Filmas uzņemšana par projekta vietām, to dabas vērtībām, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem,
  • Purva taku, skatu torņu un informācijas zīmju izveide,
  • Grāmatas par purvu aizsardzību un apsaimniekošanu izdošana,
  • Purva dienas organizēšana un informatīvo materiālu sagatavošanu skolēniem un skolotājiem;
  • Pieredzes apmaiņas pasākumi ar LIFE projektiem Latvijā un citās Eiropas valstīs.
  • Kopumā projektā paredzēti 19 pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai.

Projekta aktivitāšu realizācija

A1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde - 2005./2006. gadā izstrādāti un apstiprināti visi 4 dabas aizsardzības plāni : Cenas tīreļa DA plāns, Klāņu purva DA plāns, Stiklu purvu DA plāns, Vesetas palienes purva DA plāns.

A2 Hidroloģiskie pētījumi un tehniskie projekti dambju būvei -  projekta teritorijās uzstādītas 120 gruntsūdens līmeņa mērījumu akas (Cenas tīrelī 52, Stiklu purvos 28, Klāņu purvos 40). Izstrādāti 3 tehniskie projekti dambju būvei 3 projekta teritorijās.

A3 Tehnisko projektu izstrāde purva laipu un novērošanas torņu būvei - izstrādāti 2 tehniskie projekti laipu būvei un 2 projekti torņu būvei Cenas tīrelī un Stiklu purvos.

A4 Cenu aptauju organizēšana - veiktas 6 cenu aptaujas - par laipu un torņu būvi, par filmas uzņemšanu, par tehnisko projektu izstrādi dambju būvei, par dambju būvi un par grāmatas drukāšanu.

A5 Līgumu sagatavošana un slēgšana - sagatavoti un noslēgti 28 līgumi, kuri ietver līgumus ar projektu sadarbības partneriem, par filmas uzņemšanu, par dambju būvi 3 projekta teritorijās, par laipu un torņu būvi 2 teritorijās un par grāmatas izdošanu.

C1 Dambju būve un nosusināšanas efekta novēršana - 2006. g. rudenī uzbūvēti 180 aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem Cenas tīrelī (73 ar ekskavatoru un 107 ar roku darbu). 2007. gada vasarā Stiklu purvos (Vasenieku purvā) uzbūvēti 135 aizsprosti, bet Klāņu purvā 36 aizsprosti. 2007./2008 g. veikts aizsprostu remonts, kur tas nepieciešams.

C2 Novērošanas torņu būve - 2006. g. rudenī uzsākta novērošanas torņa būve Cenas tīrelī, kas pabeigta 2007. g. maijā. 2007.g. oktobrī uzbūvēts tornis arī Stiklu purvos (Vasenieku purvā).

C3 Krūmu un priežu izciršana - 2006. g. rudenī uzsākta krūmu un priežu izciršana un niedru pļaušana Vesetas palienes purva parauglaukumos. Uzsākts šī apsaimniekošanas pasākuma monitorings. Niedru pļaušana un krūmu izciršana turpināta 2008. gada agrā pavasarī.

C4 Meža biotopu apsaimniekošana - 2006./2007. g. veikta medņu riesta vietu apsaimniekošana Stiklu purvos (18,4 ha platībā) un Klāņu purvos (3,2 ha platībā). Darbs turpināts 2007./2008.g. ziemā, kad izkopti 8,6 ha mežu un pabeigts 2008. gada novembri.

C5 Purva laipu būve - 2006. g. uzbūvēta laipa Cenas tīrelī. 2007. g. maijā pabeigts laipas pagarinājumu, ko finansē projekta partneris - Rīgas Meža aģentūra. Kopējais koka laipas garums ir apm. 3 km, bet kopējais maršruta garums Cenas tīrelī ir apm. 6 km. Oktobrī pabeigta arī purva laipas būve Stiklu purvos (Vasenieku purvā), kur laipas garums apm. 1,5 km, bet kopējais maršruta garums purvā ir ap 4 km.

D1 Apsaimniekošanas pasākumu monitorings - uzsākts jau 2005. gadā, norit visu projekta laiku. Monitorings tiek veikts 120 gruntsūdens līmeņa mērījumu vietās, kā arī uzsākts biotopu veģetācijas monitorings, lai novērtētu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti.

E1 Semināru organizēšana - kopumā noorganizēti 9 projekta semināri. Pirmie 3 bija iepazīstināšanas semināri. 2006. 31. oktobrī organizēts projekta Vidusseminārs, kurā informēts par visu notiekošo projektā. Seminārā piedalījās 39 dalībnieki no 14 institūcijām. Pēc semināra visi varēja apskatīt dambjus un laipu Cenas tīrelī. 5. Konsultatīvās padomes sanāksme notika 2007. gada 15. jūnijā, apvienojot to ar Cenas tīreļa purva laipas atklāšanu. 2008. gada 30. jūnijā līdz 4. jūlijam notika starptautisks seminārs "Purvu aizsardzība un apsaimniekošana", kurā piedalījās 5 valstu pāstāvji - no Lietuvas, Krievijas, Čehijas, Francijas un Latvijas. 2008. gada rudenī notika 3 noslēguma semināri, kuros katras projekta vietas reģionu iepazīstināja ar projekta rezultātiem.

E2 Bukletu sagatavošana un izdošana

1. projekta buklets latviski izdots 2005. g. pavasarī, angliski augustā.

2. buklets par Cenas tīreli latviski un angliski izdots 2006. g. oktobrī.

3. buklets par Klāņu purvu latviski un angliski izdots 2006.g.oktobrī.                                                                             

4. buklets par Vesetas palienes purvu latviski izdots 2007.g. augustā.  

5.  buklets par Stiklu purviem latviski izdots 2008.g.martā.

E3 Purva laipu ierīkošana - purva laipa Cenas tīrelī pilnībā ierīkota 2007. g. maijā un 15. jūnijā notika laipas atklāšana. Rudenī pabeigta arī Vasenieku purva laipas ierīkošana Stiklu purvos, bet oficiāla laipas atklāšana notika 2008. gada 7. novembrī.

E4 Informācijas stendu sagatavošana - 2007. gadā Cenas tīrelī uzstādīti 12 informācijas stendi par dažādām ar purvu saistītām tēmām. Līdz gada beigām stendi uzstādīti arī visās pārējās projekta vietās: 2 Klāņu dabas liegumā, 2 Vesetas dabas liegumā un 10 Stiklu purvu liegumā. Viens no Stiklu stendiem atrodas Stiklos pie skolas, bet 2 stendi ārpus lieguma Puzes un Usmas pagastā.

E6 Filmas uzņemšana - visā projekta norises laikā tiek uzņemta filma par projekta vietām, par dabas vērtībām un apsaimniekošanas pasākumiem tajās. 2006. g. rudenī Latvijas televīzijā tika parādīts pirmais filmas sižets. Darbs turpinājās, filmējot dambjus ziemas/pavasara periodā un g.k. purva putnus, bet 2007. gada vasarā filmētas vairākas aktivitātes - aizsprostu būve Stiklos un Klāņos, Purva dienu, kā arī dabas vērtības visās teritorijās. 2008. gadā filmēti dambji gadu un 2 gadus pēc dambju būves, kā arī dabas vērtības purvos, īpaši projekta vietās. Filma ir 35 min. gara.

E7 Purva aizsardzības diena - 1. Purva diena notika 2007. gada 11. septembrī Olaines vēstures un mākslas muzejā ar sekojošu ekskursiju uz Cenas tīreļa laipu. 2. Purva diena 19. oktobrī Ventspils muzejā ar ekskursiju uz Vasenieku purva laipu. 3. Purva diena notika 2008. gada 3. oktobrī Jaunkalsnavā.

E8 Informatīvā materiāla par purviem sagatavošana skolotājiem un skolēniem - 2006. gadā sagatavots purva ceļvedis "Iepazīsimies - PURVS", ko var izmantot skolotāji, skolēni, studenti, vides gidi u.c. visās projekta vietās un jebkurā purvā Latvijā. Otrā daļa - uzskatāms vizuālais materiāls par purviem un to veidošanos izdots 2007. g. vasarā. Šie materiāli tiek dāvināti projekta vietu pagastu skolām, Latvijas augstskolu bioloģijas nodaļu studentiem, vides gidiem, bērnu dabas pulciņiem u.c.

E9 Projeta vadlīnijas par purva biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu - grāmata sagatavota un izdota 2008. gada decembrī.

E10 Piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienos un semināros - Lietuvā (Kamanos rezervāts), Igaunijā (Nigula rezervāts). 2005. gadā noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, bet 2006. gadā uz Īriju. Projekta rezultāti prezentēti 13 starptautiskos semināros un konferencēs. 2007. gadā projekta darbinieki piedalījušies 4 semināros un konferencēs.

F1 Projekta vadīšana - projektā strādā 7 pastāvīgie darbinieki: Māra Pakalne (projekta vadītāja), Valda Baroniņa (biotopu eksperte un informācijas koordinatore), Juris Nusbaums (galveno pasākumu vadītājs), Līga Bernāne (finanšu asistente), Stella Aļukeviča (projekta asistente), Aigars Indriksons (projekta hidrologs), Gunārs Balodis (lauka darbu vadītājs).

Pieredzes apmaiņa

 2006. gadā ir uzsākts jauns sadarbības projekts ar Igaunijas Dabas fondu Baltijas reģiona INTERREG programmas ietvaros "Purva biotopu atjaunošanas plānošana". Oktobrī paredzēts starptautisks seminārs, kurš notiks Latvijā. Viena no semināra norises vietām - Cenas tīrelis.

2004./2005. gadā Latvijas Dabas fonds ar šo purva projektu ir  partneris sešu Eiropas valstu LIFE sadarbības projektam, kurš ietver pieredzes apmaiņu starp projekta dalībvalstīm – Holandi, Latviju, Igauniju, Lielbritāniju, Vāciju un Īriju. LIFE Co-op seminārs notika 22.08.-26.08. 2005. gadā. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Cenas tīreli.

Projekta pirmā darbības atskaite (angļu valodā)

Projekta finanšu vidus atskaite (angļu valodā)

Projekta bukleti un citi informatīvie materiāli

Informācijas stendi

Projekta pārskats

Projekta foto galerija

2008. gadā projektā paveiktais

Aktuālo ziņu arhīvs

Skatīt citas LIFE-Nature projektu publikācijas (visā Eiropā)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!