Lietuvas kartēšana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Eiropas Savienības nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvas Republikas teritorijā

Projekta norises laiks

2012. gada janvāris – 2014. gada jūlijs

Izpildītājs

Lietuvas Republikas Dabas izpētes centrs, UAB „ELLE”

Partneri

SIA „ELLE”, Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Lietuvas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Lietuvas Republika

Projekta vadītāja

Projekta LDF daļas vadītāja - Valda Baroniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasti

valda.baronina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

  

Par projektu:

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana ir aktuāla katrā valstī. Pašreiz šāds projekts uzsākts Lietuvā un kartēšana notiks visā valsts teritorijā. Arī Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar SIA „ELLE” un lietuvieši kolēģiem piedalīsies šajā projektā. ES Biotopu direktīvas I pielikumā ir 231 biotops, no tiem Lietuvā konstatēti 52, bet Latvijā nedaudz vairāk – 58. Izcilākās dabas teritorijas Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, jau ir iekļautas īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā, tās ir arī Natura 2000 vietas. Tomēr vērtīgi biotopi nereti atrodas arī ārpus tām. Apzinot šīs vietas, kur sastopami īpaši aizsargājamie biotopi, iespējams nodrošināt tiem nepieciešamo aizsardzību tā, lai to platības valstī nesaruktu, kvalitāte nepasliktinātos un nemazinātos bioloģiskā daudzveidība.    

Latvijas Dabas fonda un SIA „ELLE” eksperti turpmākajās 3 sezonās kartēs 240 no 618 Lietuvas teritorijas kvadrātiem, kas galvenokārt atrodas valsts ziemeļu daļā, tuvāk Latvijas robežai. Projekta ietvaros paredzēts ne tikai veikt ekspertu apmācību Eiropas nozīmes biotopu noteikšanā un kartēšanā, bet sagatavot arī jaunus speciālistus –studentus, kas turpmāk varētu veikt šādu darbu.

Biotopu kartēšanu veicam pēc Lietuvā izstrādātas metodikas, kas publicēta grāmatā - Rašomavičius V. (red.), 2012: EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas – Vilnius. / Inventory Manual of European Union Habitats in Lithuania.
Elektroniski informācija par kartēšanas metodiku pieejama šeit.

Galvenie uzdevumi:

  1. Iztulkot Eiropas nozīmes biotopu aprakstus no lietuviešu uz latviešu valodu, veikt Latvijas un Lietuvas biotopu interpretācijas salīdzinājumu un izstrādāt apmācības metodiku šo biotopu noteikšanā.
  2. Organizēt apmācību seminārus ES nozīmes biotopu noteikšanā. 2012. gada pavasarī notiks vairāki semināri: no tiem 2 dienas teorētiskās mācības, bet 6 dienas mācības lauka apstākļos biotopu noteikšanā un kartēšanā. Paredzētas arī 2 mācību dienas Lietuvā.
  3. Apmācīt, sniegt praktiskas iemaņas un sagatavot ES biotopu kartēšanai jaunus ekspertus.
  4. Nokartēt ES nozīmes biotopus 2012. gadā 40 kvadrātos, 2013. gadā 40 kvadrātos un 2014. gadā 20 kvadrātos. Katram nokartētajam biotopa poligonam tiks aizpildīta anketa ar informāciju par biotopa stāvokli, tur sastopamajām sugām un apdraudošajiem faktoriem. Līdz ar to tā būs vērtīga informācija ne tikai par biotopu atrašanās vietu, bet arī par katra konkrēta biotopa stāvokli kartēšanas brīdī.

Mācības
Darbs - 2012.gads
Darbs - 2013.gads

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs