Atbalsts LDF dabas aizsardzības jomā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Atbalsts Latvijas Dabas fonda līdzdalībai sabiedrības iesaistīšanas un lēmumu pieņemšanas procesos dabas aizsardzības jomā

Projekta norises laiks

2007. gada 1. septembris - 2009. gada 31. decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļi.

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītāja

Inga Račinska

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

inga@lanet.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

   

Latvijas Dabas fonda darbības ilgtermiņa vispārējais mērķis ir dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā. ES Pamattiesību Harta nosaka pilsoņu tiesības uz tīru vidi, Latvijas Dabas fonda darbība veicina tīras vides un dabas daudzveidības saglabāšanu Latvijā.  

Darbības ilgtermiņa plāna ietvaros Latvijas Dabas fonds darbosies 5 programmās:

 1. Dabas aizsardzības politika, kuras galvenais mērķis ir vides un dabas aizsardzības interešu integrācijas veicināšana likumdošanā Latvijā, atbalsts vietējo un nacionālo NVO izveidei un NVO sadarbības veicināšana.
 2. Sabiedrība un dabas izglītība, kuras galvenais mērķis ir sabiedrības informēšana par vides, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības aspektiem.
 3. Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, kuras galvenais mērķis ir veikt darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos, agroainavā, piekrastē, purvos un saldūdeņos un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību, kā arī formulēt sabiedrības viedokli par dažādu tautsaimniecības sektoru darbības ietekmi uz vidi. 
 4. Aizsargājamas sugas un biotopi, kuras galvenais mērķis ir veikt darbības, lai nodrošinātu labvēlīga aizsardzības statusu apdraudētiem biotopiem un sugām un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību.
 5. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras galvenais mērķis ir veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību.

Lai palielinātu to cilvēku īpatsvaru, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu, laika posmā 2007 – 2009 iesaistīsim lauku iedzīvotājus un zemes īpašniekus dabas aizsardzības aktivitātēs un dabas teritoriju plānošanā. Lai uzlabotu sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos, darbosimies vismaz 10 nacionāla līmeņa konsultatīvās padomēs, sniegsim atzinumus par normatīvo aktu projektiem, līdzdarbosimies to izstrādes darba grupās un stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, organizēsim un piedalīsimies starptautiskos semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos. Lai attīstītu vidi ilgtspējīgai un uz rezultātu orientētai NVO darbībai, atbalstīsim vietējo NVO izveidi un darbību, veicināsim jauniešu pilsonisko līdzdalību dabas aizsardzībā, kā arī palielināsim Latvijas Dabas fonda darbībās iesaistīto cilvēku kapacitāti, īpaši sabiedrības informēšanas jomā. 

Latvijas Dabas fonda darba programmas ietvaros tiks īstenotas darbības, kas veicinās visu darbības ilgtermiņa plānā noteikto mērķu sasniegšanu, t.sk.:

 1. Darbība konsultatīvās padomēs.
 2. Darbība normatīvo aktu izstrādes uzraudzībā.
 3. Sabiedrības izglītošanas un iesaistīšanas aktivitātes – semināri, izglītojoši izdevumi, dokumentālu filmu gatavošana, iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā un līdzdarbība praktiskās apsaimniekošanas darbībās.
 4. NVO viedokļa formulēšana par sabiedrībai nozīmīgiem stratēģiskiem dokumentiem
 5. Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju plānošana, iesaistot sabiedrību visās plānošanas stadijās. 
 6. Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju aizsardzības uzraudzība.

2007. gadā: Ievads un paveiktaisAtskaite par 2007. gadu (171.70 KB).

2008. gadā: Ievads un paveiktais. Atskaite par 2008. gadu (186.52 KB).

2009. gadā: Ievads un paveiktais. Atskaite par 2009. gadu.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs