Vekši
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Zemnieku saimniecība „Vekši” atrodas Vidzemē, Valkas novada Valkas pagastā. Saimniecība izceļas citu starpā ar izcilajām dabas vērtībām, kas sastopamas tajā. Saimniecība ietilpst Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Natura 2000 aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”. ZS „Vekši” apsaimnieko apmēram 140  ha zemes. Saimniecības dienvidu un dienvidaustrumu robeža piekļaujas aktīvi līkumojošam – meandrējošam, Gaujas posmam. Upes krastos notiek divi pretēji procesi – krasta iegraušanās ar tai sekojošu stāvkrastu veidošanos, un smilts akumulāciju jeb jaunas „cietzemes” veidošanās. Atklātās smilts platības kolonizē augi – līdz lakstaugus nomaina kokaugi – tā veidojoties primāriem mežiem Gaujas krastā. Gaujai meandrējot, upes ielejā veidojas vecupes; saimniecības teritorijā sastopamas dažāda vecuma, platuma, dziļuma un konfigurācijas vecupes – sākot ar ūdeni pildītām, līdz pilnībā aizaugušām – noganāmām un pļaujamām vecupēm. Saimniecība atrodas Gaujas baseinā. Pārskatāmā vēstures posmā saimniecības teritorija nav meliorēta, tāpēc saglabājies gan dabiskais reljefs un apsaimniekotajās platībās arī zālājiem raksturīgās dabiskās augu sabiedrības.

Liellopi visu gadu tiek ganīti Gaujas ielejas palieņu un parkveida zālājos, nodrošinot dzīvniekus ar dabisku, daudzveidīgu, barības vielām un minerālvielām bagātu barības bāzi.

Ievērojumu vecumu sasniegusi vīksna Ulmus laevis.

Gaujai meandrējot, upes ielejā veidojas vecupes. Saimniecības teritorijā sastopamas dažāda vecuma, platuma, dziļuma un konfigurācijas vecupes - sākot ar ūdeni pildītām līdz pilnībā aizaugušām - noganāmām un pļaujamām vecupēm.

Saimniecība ir specializējas gaļas liellopu audzēšanā. Liellopi visu gadu tiek ganīti Gaujas ielejas palieņu un parkveida zālājos, kā arī mūsdienās ar kokaugiem aizaugušajos zālājos – nodrošinot dzīvniekus ar dabisku, daudzveidīgu, barības vielām un minerālvielām bagātu barības bāzi. Daudzveidīgā un kvalitatīvā pārtika nosaka gaļas izcilo kvalitāti. Pateicoties izmantotajām saimniekošanas metodēm – ekstensīvai noganīšanai, vēlajai pļaušanai un bioloģiski vecu koku atēnošanai, saimniecība uztur tādas nozīmīgas dabas vērtības kā bioloģiski vērtīgus Gaujas palienes zālājus t.sk. parkveida, vienlaicīgi atēnojot Gaujas ielejas vizuāli augstvērtīgo ainavu ar dažāda vecuma vecupēm.

Darbības virzieni un produkcija

Zemnieku saimniecības „Vekši” galvenā un vienīgā ražošanas nozare ir gaļas lopkopība. Tāpēc visi ražošanas ieņēmumi ir no liellopu gaļas realizācijas. Kopumā, līdzīgi kā citām gaļas lopkopības saimniecībām, arī šeit ir vērojama tendence – lielāko daļu no z/s „Vekši” ieņēmumiem veido valsts un ES atbalsts. Gaļas ieguvei saimniecībā audzē dažādu šķirņu un šķirņu krustojumu gaļas liellopus. Pamatganāmpulku veido apmēram 20 zīdītājgovis un viens Simmental (SI) šķirnes vaislinieks.

Laba lauksaimniecības prakse un SNOWBAL izaicinājumi

„Vekši” ir bioloģiska saimniecība, kas savā darbībā nelieto ķīmiskos mēslošanas līdzekļus un augu aizsardzības līdzekļus. Viens no lielākajiem SNOWBAL izaicinājumiem saimniecībā ir kūtsmēslu apsaimniekošanas prakses uzlabošana.

Saimniecība ir viena no DEMO FARM saimniecību tīklā iekļautajām saimniecībām un tā iekļauta arī projekta Baltic Deal demonstrējumu saimniecību tīklā.

ZS „Vekši” saimnieki Sanita un Ainis Āboliņi

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs