Nosusinātas mitrās pļavas atjaunošana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Nosusinātas mitrās pļavas hidroloģijas atjaunošana un turpmāka tās apsaimniekošana noganot

Šī pasākuma rezultātā tiks atjaunota dabiskā barības vielu akumulēšanās mitrainē. Augos uzkrātās barības vielas tiks izmantotas kā lopbarība, tādejādi nodrošinot, ka daļa no tām tiek izņemtas no kopējās barības vielu aprites.

Atjaunojot nosusinātas mitrās pļavas hidroloģisko režīmu, tiek novērsti vairāki meliorācijas radītie negatīvie efekti:

  • ar grāvja izrakšanu tiek paātrināta ūdens (un tajā esošo barības vielu) notece un ātrāka nokļūšana ūdenstilpēs. Īsāks laiks neļauj norisināties dabiskiem pašattīrīšanās procesiem;
  • paaugstināta notece veicina ne tikai barības vielu, bet arī augsnes cieto daļiņu izskalošanos, kas veicina sedimentāciju un vielām bagāta piesērējuma veidošanos upēs un ezeros (tai skaitā nevēlamās vietās);
  • mitrāju (mitru pļavu tai skaitā) nosusināšana paātrina iepriekš augsnē akumulēto organisko vielu mineralizāciju. Rezultātā notiek pastiprināta barības vielu izskalošanās un augsnes sablīvēšanās;
  • mitrāju (mitru pļavu tai skaitā) nosusināšana samazina bioloģisko daudzveidību - izzūd šādiem apstākļiem pielāgojušas augu un dzīvnieku sugas;
  • meliorācijas rezultātā kušanas vai lietus ūdens īsā laika periodā un lielā daudzumā vienlaicīgi tiek novadīts ūdenstecēs, tādejādi ūdensteču lejtecēs palielinot plūdu draudus. Dabiski funkcionējošas (nemeliorētas) palienes un mitraines nodrošina tā saukto sūkļa funkciju, akumulējot daļu potenciālās noteces un tādējādi samazinot noteces ekstrēmās vērtības upēs.

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs