Lielkrūzes
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Saimniecība „Lielkrūzes” atrodas Vidzemē, Jaunpiebalgas novadā pie Gaujas. ZS „Lielkrūzes” apsaimnieko apmēram 120 ha zemes. Saimniecība atrodas Gaujas ielejā – upes ielokus un vecupes ieskauj pļavas, lauki mijās ar mežiem. Teritorija meliorēta 20. gs. vidū, bet nelielās platībās vietām saglabājušies bioloģiski augstvērtīgi zālāji, kuru funkcijas nav traucētas. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju lielāko platību aizņem susināti zālāji. Izmantojot dabisko noganīšanu - izveidota norobežota ganību teritorija, kur galvenā apsaimniekošanas metode ir noganīšana visa gada garumā, zālāji tiek uzturēti un pakāpeniski uzlabota to bioloģiskā kvalitāte. Saimniecība darbojas vairākos virzienos: audzē gaļas liellopus un aitas, dažādas akvakultūras, kā arī gatavo lubiņas – koka šķilu dēlīšus jumta segumam. Īpašuma apsaimniekošanā saimnieki balstās uz gadsimtiem ilgi krātām un pilnveidotām zināšanām par dabai draudzīgu saimniekošanu. Pēc saimnieku iniciatīvas atjaunots viens Gaujas vecupes posms un būtiski uzlabota zālāja augāja daudzveidība. Saimniecībā katru gadu tiek organizēti Jāņu svinēšanas un citi, tautas garīgajai kultūrai nozīmīgi pasākumi.

Saimniecība atrodas Gaujas ielejā un tai piegulošās teritorijās – vizuāli augstvērtīgā ainavā, kur mijas zālāju, dīķu un mežu platības.

Gandrīz katru saimnieciskās darbības izpausmi apzināti veic, tieši vai pastarpināti sadarbojoties ar savvaļas dzīvniekiem un dabas norisēm.

Saimniecība darbojas vairākos virzienos, viens no tiem - zivsaimniecība.

Produkcija

ZS „Lielkrūzes” ir ļoti interesanta un unikāla daudznozaru saimniecība, kura darbojas sabalansēti, izmantojot savus resursus no augkopības, lopkopības, dīķsaimniecības un mežiem. Tas uzskatāmi parādās arī saimniecības ieņēmumu struktūrā, kuru veido līdzīgi ieņēmumi no lopkopības, zivīm un mežu produkcijas realizācijas. Ļoti pozitīvi ir vērtējams arī fakts, ka saimniecībā tiek veikta savā mežā izaudzēto kokmateriālu pārstrāde, no tiem ražojot jumta skaidas un, līdz ar to, palielinot to realizācijas vērtību.

Laba lauksaimniecības prakse un SNOWBAL izaicinājumi

„Lielkrūzes” saimnieko ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm, tātad tie savā darbībā nelieto ķīmiskos mēslošanas līdzekļus un augu aizsardzības līdzekļus. Saimnieki ir pārliecināti ilgtspējīgas lauksaimniecības piekritēji, visa līdzšinējā saimniekošana ir bijusi mērķtiecīgi vērsta uz vides saglabāšanu, saimniecībā esošo resursu ekonomisku un racionālu izmantošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un, augu, putnu, savvaļas zīdītāju sugu daudzveidības un skaita palielināšanu.

Saimniecība īstenojusi vairākus pasākumus lauksaimniecības noteces samazināšanai:

Saimniecībā ir izveidota dīķu kaskādes sistēma, kura sastāv no četriem ziemošanas dīķiem, diviem ganību dīķiem, četriem nārsta dīķiem un viena karantīnas dīķa. Dīķu sistēma ir izveidota balstoties uz dabiskajiem apstākļiem un reljefu, dīķi ir savstarpēji savienoti, tajos nekad netrūkst ūdens un nav novērojama zivju slāpšana.

Nosēdumus, kas veidojas dīķsaimniecībā izmanto lauku mēslošanai, tādējādi būtiski mazinot barības vielu noteci no saimniecības. Nelielā, saimniecības rīcībā esošā aramzeme ir iekļauta ilgtspējīgā augu maiņas sistēmā, kuras ilgums ir septiņi gadi. Dīķsaimniecības iekļaušana augu sekā ir neparasta, bet vērā ņemama augsnes atveseļošanas un izmantošanas metode. Dīķu nogulumus izmanto kā mēslošanas līdzekli laukaugiem. Nārsta dīķus uzpludina katru gadu zālājā, pēc tam, kad zivju mazuļi paaugušies un pārvietoti uz ganību dīķi, nārsta dīķi nosusina, uzsēj zaļbarību, zāli un līdz rudenim to var izmantot lopu ganīšanai.

Vairāk par dīķsaimniecību saimniecībā

Bioloģiskās un konvencionālās dīķsaimniecības salīdzinājums

Lauku ražība ir nostabilizējusies un ir pietiekama bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanai, ar pašu izaudzēto tiek nodrošināta ganāmpulka barība, ziemā savvaļas lopus un arī aitas piebaro ar egļu un priežu skujām. Dārzos un laukos izaudzēto izmanto tūristu un semināru dalībnieku ēdināšanai, realizācijai un pašpatēriņam.

Mežu apsaimniekošana tiek veikta nepielietojot kailcirtes, saglabā kritalas, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību un dabas teritoriju funkcijas un veicinot piemērotu dzīves vidi dažādu kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem.

Saimniecība ir viena no DEMO FARM saimniecību tīklā iekļautajām saimniecībām un tā iekļauta arī projekta Baltic Deal demonstrējumu saimniecību tīklā.

Saimniecība ir Pasaules Dabas fonda (WWF) „Baltijas jūras lauksaimnieka” balvas ieguvēja 2009.gadā.

ZS „Lielkrūzes” saimnieki ir Guntars un Valentīna Dolmaņi; fotogrāfijā: Guntars Dolmanis

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs