FOR-REST
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

FOR-REST: Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Projekta norises laiks

2011. gada septembris – 2015. gada augusts

Vadošais partneris

Dabas aizsardzības pārvalde

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA, Vides risinājumu institūts

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonds un projekta partneri

Projekta norises vieta

Gaujas nacionālais parks

Projekta vadītāji

Projekta koordinatore DAP - Inga Kabanova 

Projekta koordinatore LDF - Baiba Strazdiņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasti

baiba.strazdina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

   

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) aizsardzībai, kā arī pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes un īstenot labās prakses pasākumus biotopu atjaunošanā Gaujas nacionālā parka teritorijā. 

Projekta galvenā mērķa sasniegšanai tiks realizēti pakārtotie projekta mērķi:

 1. Izstrādāta ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) un saistīto prioritāro sugu aizsardzībai.
 2. Demonstrēta un veicināta inovatīvi biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana meža biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai.
 3. Adaptētas avio-uzlidojumu attālās izpētes tehnoloģijas – iegūtie dati pielāgoti biotopu izplatības pētījumiem un aizsardzības statusa novērtēšanai, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošanai.
 4. Veicināta dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētība par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

Projekta veicamās darbības:

 • Kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot avio-uzlidojumu attālās izpētes rezultātā iegūtos datus un biotopu inventarizācijas datus.
 • Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas izstrāde.
 • Inovatīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana prioritāri aizsargājamos mežos, kuros ir apdraudēta dabas aizsardzības vērtība un biotopa pastāvēšana. 
 • Semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu.

Sagaidāmie rezultāti:

 1. Iegūti inventarizācijas dati par izvēlēto prioritāri aizsargājamo meža biotopu izplatību un aizsardzības statusu Gaujas nacionālajā parkā, sagatavotas digitālās kartes un modeļi, atjaunoti dati Natura 2000 anketā par Gaujas nacionālo parku.
 2. Izstrādāta meža biotopu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas programma, novērsts turpmāka saskaņotas apsaimniekošanas trūkums.
 3. Īstenoti atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi prioritāri aizsargājamos meža biotopos:
  • 130 – 170 ha platībā purvainos mežos (91D0*);
  • 280 – 300 ha platībā vecos vai dabiskos boreālajos mežos (9010*);
  • 60 – 80 ha platībā nogāžu un gravu mežos (9180*).
 4. Teritorijas, kurās veikti meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, izmantotas kā efektīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības speciālistiem, zemju īpašniekiem un citām mērķgrupām.
 5. Izgatavoti un izplatīti izdrukas materiāli (projekta buklets, bukleti par meža biotopu apsaimniekošanu, pārskats par biotopu atjaunošanas darbiem un projekta audio-vizuālie materiāli (četras īsfilmas un interaktīva informatīvā platforma) par meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un attālās izpētes tehnoloģiju pielietojumu.
 6. Noorganizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni un septiņi semināri dabas aizsardzības speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem un vietējai sabiedrībai.
 7. Izveidota projekta mājas lapa, kas pastāvīgi nodrošina informāciju par projekta aktivitātēm

Projekta aktualitātes apkopotas projekt projekta mājas lapā         for-rest.daba.gov.lv

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs