Putnu Direktīvas sugu aizsardzības nodrošināšana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību izpildes nodrošināšana Latvijā

Projekta norises laiks

2007. gada novembris – 2009. gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

LR Vides ministrija

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

28 Putniem nozīmīgās vietas un Natura 2000 teritorijas visā Latvijā

Projekta vadītājs

Ainārs Auniņš

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

dubults@lanet.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

Brūnā čakste Lanius collurio

Projekta mērķis:

Aktualizēt un precizēt informāciju par 28 Eiropas Komisijas 2007.gada 27.jūnija formālajā paziņojumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189 minēto Putniem nozīmīgo vietu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības mērķiem, tajās sastopamo putnu sugu aizsardzības statusu un sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas šo teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanai, t.sk. robežu grozījumu nepieciešamībai.

Veicināt Vides ministrijas darbības stratēģijā 2007. – 2009. noteiktā mērķa „Nodrošināt dabas daudzveidību, saglabājot un atjaunojot savvaļas sugu un biotopu labvēlīgās aizsardzības statusu Latvijā, veicināt sabiedrības informēšanu par dabas daudzveidību” sasniegšanu.

Galvenais uzdevums:

Eiropas Padomes Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību iekļauto sugu aizsardzības statusa novērtējums 28 PNV un ĪADT Latvijā.

Galvenie plānotie pasākumi

  1. Pieejamās informācijas apkopošana un kompleksa analīze.
  2. Analīzei un lauka darbu veikšanai nepieciešamo datu iegāde un priekšapstrāde.
  3. To sugu populāciju modelēšana valsts mērogā, kuru aizsardzībai noteiktas 28 projekta teritorijas, lai novērtētu šo sugu aizsardzības statusu, ko nodrošina citas ĪADT.
  4. Teritoriju analīzes metodikas izstrāde un teritoriju apsekojumi uz vietām, ievācot nepieciešamos datus par putnu populācijām dažādās sezonās.
  5. Teritoriju un sugu izplatības analīze, izmantojot attālās izpētes metodes (satelītainu analīzi, aerouzlidojumus).
  6. Iegūto datu analīze un zinātniski pamatotu rekomendāciju izstrāde teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanai, t.sk. robežu grozījumu nepieciešamības izvērtējums.

Ainārs Auniņš

 Mazais mušķērājs Ficedula parva Apodziņš Glaucidium passerinum

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs