Daugava pie Kaibalas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Daugava pie Kaibalas”, Natura 2000 teritorijai

Projekta norises laiks

2007

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Ogres rajons - Lielvārdes lauku teritorija, Jumpravas un Birzgales pagasts

Projekta vadītāja

Baiba Strazdiņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

strazde@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulvāris 31-6

LV-1050, Latvija

Dabas liegums "Daugava pie Kaibalas" atrodas Ogres rajona Lielvārdes novadā, Birzgales un Jumpravas pagastos. Liegums ietver 7km garu Daugavas upes posmu augšpus Ķeguma hidroelektrostacijas aizsprosta – starp Dzelmēm un Kaibalu. Kopējā lieguma platība ir 576ha.

Liegums dibināts 2004.gadā ūdensputnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas aizsardzībai. Tai pašā gadā iekļauts NATURA 2000 vietu sarakstā. 2000.gadā lieguma teritorija  iekļauta ES putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

  

Liegumā ietvertajā Daugavas posmā atrodas vairākas salas un plašas seklūdens platības, kuras pavasaros un rudeņos veido nozīmīgas migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietas. Pavasara migrācijas laikā upē vienlaicīgi var novērot līdz pat 3000 dažādu ūdensputnu, tai skaitā ziemeļu un mazos gulbjus, sējas un baltpieres zosis u.c. sugas. Zemajās, mitrajās piekrastes pļavās ligzdo ormanīši un griezes.

Lieguma slīkšņās noris lielākais zivju nārsts visā Ķeguma ūdenskrātuvē. Uz lieguma salām sastopamas pļavas un ilgstoši saimnieciski neskarti meži, kuri atbilst aizsargājamiem biotopiem un, kuri nodrošina piemērotus dzīves apstākļus virknei retu un aizsargājamu augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugu.

Kopumā lieguma teritorijā konstatēti 4 aizsargājami biotopi un 38 retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku, zivju, nēģu un putnu sugas, no kuram 23 ir aizsargājamas Latvijā, 17 Eiropas Savienībā, piecu sugu aizsardzības nodrošināšanai iespējams veidot mikroliegumus un 22 sugas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā.

  

Dabas aizsardzības plāna izstrāde ir Lielvārdes novada domes pasūtījums. Plāns izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 234. par ĪADT dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes kārtību. Plāna izstrādi uzraudzīja Vides ministrijai pakļautā Dabas aizsardzības pārvalde. Plāns tika izstrādāts sadarbībā ar Ogres tūrisma informācijas centru.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts, lai iespēju robežās saskaņotu teritorijas dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, tūrisma attīstības un vietējo iedzīvotāju intereses. Plāna izstrādes laikā veikta teritorijas izpēte, izstrādāti apsaimniekošanas pasākumi, zonējums un sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

2008.gada 9.jūnijā plāns tika apstiprināts Vides Ministrijā (rīkojuma Nr.169.). Ar plāna saturu un pielikumiem varat iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

  

Pašlaik, kamēr  MK nav apstiprināti lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, lieguma izmantošanu reglamentē vispārējie ĪADT aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kuri atrodami Vides ministrijas mājas lapā.

 Dabas aizsardzības plāns (11.14 MB)

Baiba Strazdiņa, LDF

 

  

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs