DAP Svētes ieleja
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Svētes ieleja”, Natura 2000 teritorijai

Projekta norises laiks

2007. gada 2. aprīlis - 2007. gada 20. oktobris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

AS “Latvijas valsts meži”

Finansētāji

AS “Latvijas valsts meži”, Zemgales mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Zemgale, Dobeles rajona Augstkalnes pagasts

Projekta vadītāja

Ieva Rove

Kontaktinformācija

Telefons

67509987; 67830999

Fakss

67830291

E-pasts

Rove@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulvāris 31-6

LV-1050, Latvija

 LVM - logo

Bioloģiski daudzveidīga teritorija, funkcionē kā vienots “zaļais” koridors. Vizuāli un bioloģiski vērtīga teritorija Zemgalē, kas dažādo līdzeno lauksaimniecības zemju ainavu. Svētes ielejas posms sakrīt ar Latvijas un Lietuvas valstu robežām.

Liegums ir izveidots 2004. gadā, savukārt 2005. gadā ar grozījumiem likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (15.09.2005.) liegums apstiprināts par Natura 2000 vietu (kods – LV0529900).

Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu Latvijā un Eiropas Savienībā retus skujkoku mežus un mēreni mitras pļavas, kā arī neregulētu upes ielejas posmu. Līdz 2004. gadam, konstatēti četri īpaši aizsargājami biotopi:

  • ošu meži ar lielo zvaigznīti Astrantia major;
  • boreālie meži;
  • melnalkšņu staignāji;
  • mēreni mitras pļavas.

Potenciāli, spriežot pēc retajām un īpaši aizsargājamām augu sugām, teritorijā atrodami šādi biotopi: nogāžu un gravu meži, platlapju meži, kā arī ar pļavu sabiedrībām saistītas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas.

Galvenās dabas vērtības ir neregulētais upes posms, bioloģiski vērtīgi meža nogabali, tajā skaitā dabiski meža biotopi, retas un īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas: lielā zvaigznīte Astrantia major, villainā gundega Ranunculus lanuginosus, kā arī spilvainais ancītis Agrimonia pilosa.

Svētes ielejas dabas lieguma dabas aizsardzības plāns (745.41 KB)

Astrantia major

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs