Dabas lieguma „Sakas grīņi” dabas aizsardzības plāna ieviešana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas lieguma „Sakas grīņi”dabas aizsardzības plāna ieviešana

Projekta norises laiks

2007. gada marts - 2007. gada decembris

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Dabas liegums „Sakas grīņi”

Projekta vadītāja

Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Telefons

7830999

Fakss

7830291

E-pasts

lsalmina@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31

LV-1050, Latvija


 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir dabas lieguma “Sakas grīņi” dabas aizsardzības plāna prioritāro pasākumu ieviešana.

Projekta uzdevumi:

Mērķa sasniegšana ietver sekojošus uzdevumus saskaņā ar 14.01.2005. apstiprinātajā dabas aizsardzības plānā noteiktajiem prioritārajiem pasākumiem:

 1. Atjaunot virsājus ar eksperimentāli inovatīvu metožu palīdzību - agrā pavasarī tos nopļaujot un vietām augsni uzirdinot;
 2. Saglabāt grīņa sārtenes audžu veselīgu struktūru atsevišķos parauglaukumos, veicot grīņa sārtenes vecāko zaru apgriešanu, lai sekmētu jaunu dzinumu augšanu;
 3. Izplānot un uzsākt virsāju ar grīņa sārteni apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitoringu, ar mērķi:

  3.1. Izvērtēt kā 2006. gadā veiktā koku izciršana virsājos ir ietekmējusi grīņa sārtenes vitalitāti;

  3.2. Izvērtēt, kā virsāju pļaušana ietekmē grīņa sārtenes izplatīšanos;                 

 4. Noskaidrot vai ir iespējams palielināt virsāju ar grīņa sārteni biotopu platības, sēklas izsējot dabas liegumā;
 5. Noteikt dabas liegumā ievākto grīņa sārtenes sēklu dīgtspēju un vitalitāti ar mērķi noskaidrot, cik liela ir izsēto sēklu uzdīgšanas varbūtība,
 6. Noteikt grīņa sārtenes vitalitāti dabas liegumā, lai prognozētu sugas pastāvēšanas iespējas;
 7. Veikt slapjo virsāju un grīņu hidroloģisko priekšizpēti dabas liegumā.

Sagaidāmie rezultāti:

Projekta sagaidāmie rezultāti ir:

 1. Veikta eksperimentāla virsāju pļaušana un augsnes uzirdināšana 0,1 ha platībā;
 2. Veikta eksperimentāla grīņa sārtenes ceru struktūru uzlabošana;
 3. Sagatavots un uzsākts virsāju ar grīņa sārteni apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings, iegūta pieredze kā:                                                                                   3.1. koku izciršana virsājos sekmē grīņa sārtenes vitalitāti;

  3.2. virsāju pļaušana ietekmē grīņa sārtenes izplatīšanos;

 4. Apkopota informācija par iespējām atjaunot šo biotopu un palielināt tā platību;
 5. Noskaidrotas grīņa sārtenes populācijas ilglaicīgas pastāvēšanas iespējas;
 6. Ekspertu slēdziens vai dabas liegumā nepieciešami hidrotehniskie pasākumi slapjo virsāju saglabāšanai.

Projekta rezultāti var tikt izmantoti Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji ar grīņa sārteni aizsardzības plāna sagatavošanai Latvijā.

Liene Salmiņa

virsājs

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs