Palieņu pļavu atjaunošana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai

Projekta norises laiks

2004.oktobris - 2008.jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Dabas Aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un iesaistītās pašvaldības

Finansētāji

Eiropas Savienības LIFE-Nature programma, ANO Attīstības programma/Pasaules Vides fonds (GEF), LR Vides Ministrija, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

15 teritorijas visā Latvijā: Sitas un Pededzes paliene, Mugurves pļavas, Pededzes lejtece, Dvietes paliene, Burgas pļavas, Sedas purvs, Vidusburtnieks, Rūjas paliene, Burtnieku ezera pļavas, Lielupes palienes pļavas, Svētes paliene, Kalnciema pļavas, Raķupes ieleja, Durbes ezera pļavas un Užavas augštece.

Projekta vadītāja

Inga Račinska

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

inga@lanet.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

        

Projektā ir iekļautas 16 vērtīgākās palieņu pļavu ekosistēmas no visiem Latvijas reģioniem (sk. karti zemāk), kuras nav iesaistītas citos biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas projektos. Visas šīs teritorijas ir NATURA 2000 vietas un ietver nozīmīgas dabas vērtības: gan sugas (grieze, mazais ērglis, vidējais ērglis, ķikuts, lapukoku praulgrauzis u.c.), gan biotopus (upju palieņu pļavas, parkveida pļavas, sugām bagātās atmatu pļavas u.c.). Projekts ir saskaņots ar prioritātēm, kuras ir uzskaitītas Eiropas Rīcību plānā mazajam ērglim, griezei un starptautiskajā rīcību plānā ķikutam.

Latvijas karte - projekta norises vietas

Mērķi

 • Atjaunot bioloģiski vērtīgākās un pašlaik aizaugošās palieņu pļavu teritorijas.
 • Veicināt ilgstošu palieņu pļavu apsaimniekošanu nākotnē
 • Veicināt sabiedrības izpratni par dabas daudzveidības nozīmi un saudzīgu dabas resursu izmantošanu

Uzdevumi un līdzekļi to īstenošanai

 • Veikt palieņu pļavu atjaunošanu lielākajā daļā aizaugušo teritoriju. Metodes iekļauj krūmu novākšanu, krūmu sakņu sistēmas izpostīšanu, kontrolētu dedzināšanu, pirmreizējo pļaušanu, eksperimentālo ganīšanu. Iegūt skaitliskus faktus par mērķa sugām un biotopiem pirms un pēc apsaimniekošanas, lai norādītu uz labākajām metodēm.
 • Sagatavot vai atjaunot izvēlēto teritoriju dabas aizsardzības plānus. Plānu izstrāde balstīsies uz vietējo iedzīvotāju aktīvas līdzdalības iesaistīšanu, sabiedrisko apspriešanu un esošo bioloģiskās informācijas izvērtējumu kā arī detālu teritorijas izvērtējumu no dažādu dabas aizsardzības ekspertu viedokļa.
 • Veikt informācijas apmaiņu par palieņu pļavu apsaimniekošanas metodēm. Semināri, dažādu citu apsaimniekoto vietu apmeklēšana (iekļaujot arī citus Life-Daba projektus) un praktiskās palieņu pļavu apsaimniekošanas rokasgrāmatas radīšana.
 • Palīdzēt zemniekiem sagatavot pieteikumus Lauku Attīstības plāna finansiālā atbalsta saņemšanai, lai nodrošinātu atjaunoto palieņu pļavu nākotnes apsaimniekošanu. Tiks organizētas sanāksmes pašvaldībās un notiks arī individuālas konsultācijas zemju īpašniekiem. Svarīga loma ir vietējās pašvaldības atbalstam.

Gaidāmie rezultāti

 • Atjaunotas palieņu pļavas ~2400ha platībā. Tas novērsīs eksistējošo aizsargājamo putnu sugu populāciju samazināšanos (šobrīd vērtējot visās teritorijās kopā: grieze: 398 – 685 pāri, mazais ērglis: 21-29 pāri, ķikuts: 59-120 pāri) un samazinās aizsargājamo biotopu lejupslīdi (Parkveida pļavu (~170ha) upju palieņu pļavu u.c.).
 • Ieviesti dzīvotspējīgi dabas aizsardzības plāni visās projekta teritorijās.
 • Pļavu apsaimniekošanas plānotājiem ir labākas zināšanas par palieņu pļavu apsaimniekošanas metodēm, sniedzot gan ekonomiski pamatotu labumu cilvēkam, reizē pildot svarīgos dabas aizsardzības nosacījumus. Risks pieņemt nepareizus lēmumus vai izmantot neatbilstošas metodes tādejādi tiek lielā mērā samazināts.
 • Zemnieki un zemju īpašnieki ir labāk izglītoti par iespējām un viņi saņem agrovides atbalsta maksājumus par pļavu apsaimniekošanu atbilstoši Lauku Attīstības plānam. Tas nodrošinās atjaunoto un dabiski vērtīgo palieņu pļavu apsaimniekošanu ilgstošā naķotnē arī pēc projekta noslēgšanās.
 • Projekta iegūtie rezultāti būtiski palīdzēs Upju Baseinu pārvaldēm formulēt ūdens statusa mērķus projekta Natura 2000 vietās.

Iespējams apmeklēt sekojošas ar projektu saistītas sadaļas mājas lapā:

Sitas un Pededzes paliene aprīlī

Visas projektā iesaistītās veitas ir iekļautas Putniem starptautiski nozīmīgo vietu sarakstā

Skatīt citas LIFE-Nature projektu publikācijas (visā Eiropā)

Uz sākumu ^

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs