Ziemeļgauja
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
Projekta norises laiks

2003 – 2007

Izpildītāji

Latvijas Dabas fonds, VAS “Latvijas valsts meži”, kooperatīvā sabiedrība “Zaubes kooperatīvs”, Vides projekti, Vidzemes attīstības aģentūra, Gaujienas un Virešu pagastu padomes 

Finansētāji

Eiropas Savienības LIFE-Nature programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Alūksnes rajona Gaujienas un Virešu pagasti, Valkas rajona Jērcēnu, Plāņu, Trikātas, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagasti, Strenču pilsēta, Valmieras rajona Brenguļu, Kauguru un Valmieras pagasti

Projekta vadītāji

Ilze Vilka, Viesturs Lārmanis

Kontaktinformācija

telefons 7830996
Fax 7830291
e-pasts vilcene@lanet.lv; larmanis@lanet.lv
adrese Rīga, Raiņa Bulvāris 31
LV-1050, Latvija

        

Projekts “Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” ir aizsācies 2003. gada nogalē.

Projekta teritorija ietver Gaujas upi apmēram 140 km garumā, tās ieleju (no Gulbenes un Alūksnes rajonu robežas līdz Valmierai) un piegulošās teritorijas. Projekta teritorijas kopējā platība –18070 ha, no kuriem līdz šim aizsargāti tikai 6 %. Teritorijai plānots piešķirt aizsargājamo ainavu apvidus statusu un iekļaut to ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

Ziemeļgaujas ielejai raksturīga mozaīkveida ainava ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību. Gaujas gultnei mainoties, meandru lokos notiek dabisks biotopu veidošanās process. Līdz šim projekta teritorijā konstatēti 17 biotopi un 48 sugas, kas iekļautas Eiropas Savienības Biotopu direktīvā un Putnu direktīvā, tajā skaitā 7 prioritārie biotopi (t.sk. sugām bagātas atmatu pļavas, parkveida pļavas, boreālie meži, pārmitri platlapju meži) un 3 prioritārās sugas (divas putnu sugas – grieze un mazais ērglis, kā arī vaboļu suga - lapukoku praulgrauzis).

Projekta teritorijas dabas vērtības apdraud galvenokārt meža resursu izmantošanas intensifikācija un nepietiekama tradicionālā pļavu apsaimniekošana (pļaušana un ganīšana). Projektā plānotie pasākumi ir vērsti uz šo draudu ierobežošanu un novēršanu.

Projekta ietvaros plānoti sekojoši pasākumi:

 1. Teritorijas dabas vērtību (biotopu, augu, putnu, bezmugurkaulnieku un zivju) inventarizācija un atradņu kartēšana.
 2. Agrovides plānu izstrāde zemnieku saimniecībām 700 - 800 ha platībā.
 3. Topošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrāde, balstoties uz inventarizācijas rezultātiem, esošo datu apkopojumu, diskusijām ar ieinteresētajām organizācijām.
 4. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un teritorijas zonējuma izstrāde.
 5. Mikroliegumu izveide bioloģiski vērtīgāko meža biotopu un apdraudēto putnu sugu ligzdošanas vietu aizsardzībai un kompensāciju izmaksa privātajiem meža īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, noslēdzot līgumus par aizsardzības režīma ievērošanu. Plānots izmaksāt kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 230-270 hektāros meža.
 6. Pļavu un ganību atjaunošana 240 – 290 ha platībā, izcērtot krūmus.
 7. Pļavu un ganību uzturēšana 300 – 350 ha platībā, tās pļaujot un noganot (t.sk. atjaunotajās platībās). Šajā nolūkā paredzēta lopu iepirkšana (plānots iepirkt 90 liellopus).
 8. Meža biotopu apsaimniekošana vietās, kur tas nepieciešams bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (pameža izciršana vecos priežu mežos 290-340 ha platībā; koku un krūmu izciršana ap veciem ozoliem; pameža izciršana 55 ha platībā 2 medņu riestos un grāvju aizdambēšana vienā no šiem riestiem; mežu apsaimniekošana parauglaukumos Gaujas ielejā “ne-kailciršu” metožu demonstrēšanai.
 9. Diskusijas ar ieinteresētajām pusēm (zemes īpašniekiem, vietējiem iedzīvotājiem, meža nozares pārstāvjiem, zemnieku organizācijām, pašvaldībām, dabas un vides aizsardzības institūcijām u.c.) saistībā ar dabas aizsardzības plāna izstrādi un citām projekta aktivitātēm.
 10. Informatīvā un izglītojošā darbība: 21 semināra organizēšana (t.sk. 5 semināri paredzēti apsaimniekošanas pasākumu demonstrēšanai), 3 bukletu sagatavošana un iespiešana, filmas un 4 televīzijas sižetu uzņemšana, informācijas centra izveide, informācijas zīmju sagatavošana un uzstādīšana, 3 dabas taku izveide.
 11. Apsaimniekošanas pasākumu monitorings - tiks novērtētas izmaiņas biotopu un sugu populāciju stāvoklī vietās, kurās tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi.
 12. Projekta uzraudzības grupas un teritorijas apsaimniekojošās institūcijas dibināšana.

Ziemeļgaujas LIFE projekta pieteikuma sagatavošana
Projekta fotogalerija 

Projekta interneta mājas lapa

Skatīt citas LIFE-Nature projektu publikācijas (visā Eiropā)

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs