DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Ruņupes ieleja”

Projekta norises laiks

07.04.2014.-31.12.2014.

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds, Priekules novada pašvaldība

Projekta norises vieta

Priekules novads

Projekta vadītājs

Ilze Priedniece

Kontaktinformācija

Telefons

67830999, 26562163

Fakss

67830291

E-pasts

ilze.priedniece@lu.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2

 Rīga, LV-1011

PROJEKTA JAUNUMI

Projekta mērķis:
Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ruņupes ieleja”, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzsākt atsevišķu plānā paredzēto pasākumu ieviešanu.

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi: 
1. Veikt dabas lieguma “Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt un kartēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus, novērtējot un atzīmējot anketā katras biotopu atradnes struktūru, funkcijas, atjaunošanās potenciālu, raksturojošās sugas un meža biotopu gadījumā atbilstību dabiskajam meža biotopam;
1.2. inventarizēt Latvijas un Eiropas Savienības mērogā īpaši aizsargājamo augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugas;
1.3. plānot sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamos aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;
1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu;
1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un iestrādāt tos dabas aizsardzības plānā.
2. Izgatavot un izvietot teritorijas robežzīmes.
3. Izgatavot un izvietot divus informācijas stendus.
4. Sagatavot un ievietot Priekules novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām.

Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 (09.10.2007.) “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. Plāna izstrādes process būs atklāts, iesaistoties zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem, pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, Valsts meža dienesta pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Aizsargājamo biotopu un sugu inventarizāciju veiks un aizsardzības režīma un apsaimniekošanas pasākumu plānošanā tiks iesaistīti sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti ar specializāciju biotopu, augu, bezmugurkaulnieku, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju sugu jomā.

 

 

 

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs