DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam “Sātiņu dīķi”

Projekta norises laiks

24.04.2013.-28.02.2014.

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds, Saldus novada pašvaldība

Projekta norises vieta

Saldus novads

Projekta vadītājs

Lelde Eņģele

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lelde.engele@inbox.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2

 Rīga, LV-1011

PROJEKTA JAUNUMI

Projekta mērķis:
Atjaunot dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Sātiņu dīķi”, aktualizējot teritorijas aizsargājamo biotopu kartējumu un apsaimniekošanas pasākumus, kā arī uzsākt atsevišķu pasākumu ieviešanu.

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi: 
1. Veikt dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna atjaunošanu, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus;
1.2. inventarizēt īpaši aizsargājamo putnu, bezmugurkaulnieku, zīdītāju un augu sugas;
1.3 izvērtēt un aktualizēt apsaimniekošanas pasākumus;
1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu;
1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un zonējumam.
2. Izvietot teritorijas robežzīmes.
3. Izvietot informācijas stendus.
4. Uzbūvēt putnu vērošanas platformu.

Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 (09.10.2007.) “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. Tiks izvērtēta līdzšinējā dabas aizsardzības plāna 2003.–2008. gadam ieviešanas rezultāti. Aizsargājamo biotopu un sugu inventarizācijai, apsaimniekošanas pasākumu un aizsardzības prasību izvērtēšanai un aktualizēšanai tiks iesaistīti sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti ar specializāciju meža biotopu, zālāju u.c. nemeža biotopu, augu, putnu, bezmugurkaulnieku, zīdītāju, rāpuļu un abinieku sugu jomā.

Teritorijas robežzīmju un informatīvo stendu izvietošana, kā arī putnu vērošanas vietu izveidošana ir paredzēta izstrādātajā dabas aizsardzības plānā 2003.-2008. gadam un to atrašanās vietas tiks precizētas, pamatojoties uz ekspertu priekšlikumiem un vienojoties ar zemes īpašniekiem, pašvaldības un dabas aizsardzības institūciju pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs