DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plānu ieviešana – pasākumu efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un „Ādaži”.

Projekta norises laiks

2013. gada 4. maijs - 2013. gada 31. decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

-

Finansētāji

LVAFA

Projekta norises vieta

Latvija

Projekta vadītāji

Liene Auniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lsalmina@latnet.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir novērtēt veikto īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, to ietekmi uz EP Biotopu direktīvas I pielikuma biotopiem dabas liegumos „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”, kā arī īstenot vairākus dabas aizsardzības plānā minētos pasākumus dabas liegumā „Čužu purvs”. Visas trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir Natura 2000 teritorijas un tām ir spēkā esoši dabas aizsardzības plāni.

Projekta uzdevumi:
I Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtējums;
II Biotopu apsaimniekošanas pasākumu izvērtējuma rezultātu publicēšana;
III Sabiedrības iesaistīšana, informēšana un izglītošana

Galvenie plānotie pasākumi:

I Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtējums

1. Novērtēt virsāju pļaušanas un koku un krūmu izciršanas ietekmi uz EP Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji ar grīņa sārteni stāvokli, veicot sekojošas aktivitātes dabas liegumā „Sakas grīņi” (dabas aizsardzības plāna pasākumi 3.2.5, 3.2.7., 3.2.8.):

2. Novērtēt veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, veicot sekojošas aktivitātes dabas liegumā „Čužu purvs” (dabas aizsardzības plāna pasākumi sadaļā B (7.) Dabas vērtību saglabāšana, C Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitorings):

3. Novērtēt veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, veicot sekojošas aktivitātes aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži”(LDF līdzfinansējums):

II Biotopu apsaimniekošanas pasākumu izvērtējuma rezultātu publicēšana

1) Apkopot apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtējumu dabas liegumos „Čužu purvs”, „Sakas grīņi” un „Ādaži” projekta atskaitē un to ievietot Latvijas Dabas fonda mājas lapā, kā arī iesniegt to Dabas aizsardzības pārvaldes administrācijai un VAS „Latvijas valsts meži” Zemgales un Dienvidkurzemes mežsaimniecībām.

2) Sagatavot zinātniskās publikācijas manuskriptu par virsāju pļaušanas un koku un krūmu izciršanas ietekmi uz EP Biotopu direktīvas I pielikuma biotopa 4010 Slapji virsāji ar grīņa sārteni stāvokli, analizējot arī virsāju hidroloģisko stāvokli dabas liegumā „Sakas grīņi” un grīņa sārtenes vitalitāti apsaimniekotajās platībās.

III Sabiedrības iesaistīšana, informēšana un izglītošana

1) organizēt un vadīt sanāksmi ieinteresētajām pusēm par grīņa sārtenes biotopu apsaimniekošanu,

2) organizēt un vadīt sanāksmi ieinteresētajām pusēm par apsaimniekošanas pasākumu rezultātiem dabas liegumā „Čužu purvs”.

REZULTĀTI

Projekta atskaite Dabas aizsardzības plānu ieviešana – pasākumu efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un „Ādaži”. (10.24 MB)

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs