Zaņas lejtece
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai "Zaņas lejtece" jeb aizsargājamam ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas piemineklim "Zaņas lejteces atsegumi"

Projekta norises laiks

2012. gada janvāris – 2012. gada septembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts LLIII-164 “Pārrobežu sadarbība Ventas baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”, ko vada Kurzemes plānošanas reģions

Projekta norises vieta

Natura 2000 teritorija "Zaņas lejtece" jeb aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Zaņas lejteces atsegumi" - Saldus novada Zaņas pagastā

Projekta vadītāja

Lelde Eņgele

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lelde.engele@inbox.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir dabas aizsardzības plāna izstrāde un teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu sagatavošana.

Galvenie uzdevumi:

  1. Iesaistīt visas ieinteresētās puses dabas aizsardzības plānu izstrādē un apspriešanā
  2. Regulāru uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana un dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas organizēšana
  3. Apkopot esošo informāciju par teritorijas dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un identificēt dabas aizsardzības plāna izstrādes trūkstošo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem, dabas rezervāta hidroloģiju un augsnēm, līdzšinējo apsaimniekošanu
  4. Nepieciešamo bioloģisko datu vākšana un apkopošana
  5. Dabas un kultūrvēsturisko vērtību ilgtermiņa saglabāšanai nepieciešamo pasākumu (organizatorisko, apsaimniekošanas, monitoringa, izglītojošo), izmaksu un potenciālo veicēju identificēšana.
  6. Teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrāde.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs