Hydroplan
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Hydroplan: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana

Projekta norises laiks

2011. gada septembris – 2016. gada augusts

Izpildītājs

Dabas aizsardzības pārvalde

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA, Vides risinājumu institūts

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonds un projekta partneri

Projekta norises vieta

Ķemeru nacionālais parks

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta koordinators - Jānis Ķuze (DAP)

Projekta LDF daļas koordinators - Edmunds Račinskis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasti

edmunds@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

   

Projekta mērķis: Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu un veikt hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus trīs dažādās ekosistēmās, lai novērstu mainītos hidroloģiskos apstākļus un atjaunotu dabiskus vai daļēji dabiskus hidroloģiskos apstākļus:
a) purvaino mežu un melnalkšņu staignāju mežu biotopos – Ķemeru tīreļa rietumu daļai pieguļošajos purvainajos mežos,
b) augstā purva biotopos – Zaļajā purvā,
c) palieņu pļavās – Skudrupītes palienē un Melnragu pļavās. 

Projekta galvenā mērķa sasniegšanai tiks realizēti pakārtotie projekta mērķi:
1) Izstrādāta Ķemeru nacionālā parka prioritāro dabas teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma, kas kalpos kā paraugs hidroloģiskajai plānošanai reģionā;
2) Ieviesti hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumi, lai uzlabotu purvaino mežu, staignāju mežu, augstā purva un palieņu pļavu biotopu dabas aizsardzības stāvokli;
3) Adaptētas ar avio-uzlidojumu palīdzību iegūto virsmas skenēšanas datu interpretēšanas metodes hidroloģiskajai modelēšanai, biotopu dabas aizsardzības statusa novērtēšanai un hidroloģiskā režīma atjaunošanas plānošanai, kā arī iegūtā pieredze izplatīta citās valstīs;
4) Sabiedrības informēšana un viedokļa maiņa par hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumiem, kas skar ES nozīmes biotopus. 

Projektā veicamās darbības:
- meliorācijas sistēmu darbības novērtējums un šo sistēmu elektronisku 3D modeļu izstrāde,
- kompleksa ES nozīmes biotopu dabas aizsardzības statusa izvērtēšana, izmantojot ar avio-uzlidojumu palīdzību iegūtos virsmas skenēšanas datus un veicot biotopu inventarizāciju,
- hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrāde,
- atjaunošanas pasākumu veikšana, ar mērķi rekonstruēt ekosistēmu dabisko ūdens režīmu un funkcijas,
- semināru organizēšana, pieredzes apmaiņas braucieni un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par hidroloģiskā režīma atjaunošanas tēmu. 

Sagaidāmie rezultāti:

 1. Iegūti inventarizācijas dati par meliorācijas sistēmām un ES nozīmes biotopu (Zaļais purvs, Skudrupītes-Melnragu pļavas, purvainie un staignāju meži) dabas aizsardzības stāvokli, sagatavoti elektroniski teritoriju modeļi un kartes, atjaunota NATURA 2000 anketa par Ķemeru nacionālo parku.
 2. Izstrādāta hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma.
 3. Veikti atjaunošanas darbi teritorijās ar augstu prioritāti:
  • purvaino mežu (91D0*) un melnalkšņu staignāju mežu (9080*) biotopos – ap 1100 ha platībā,
  • augstā purva (7110* un 7120) biotopos – ap 550 ha,
  • palieņu pļavu (6450, 6510, barošanās biotopi griezei un mazajam ērglim) biotopos un upes līkumu atjaunošanā – 85 ha platībā.
 4. Teritorijas, kurās veikta hidroloģiskā režīma atjaunošana, tiek izmantotas kā efektīvu un pārdomātu atjaunošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības ekspertiem un citām mērķgrupām.
 5. Sagatavoti un izplatīti drukātie materiāli – buklets par projektu (1000 eks.), atjaunošanas pasākumu pārskats (1000 eks.), kā arī audiovizuālie materiāli (trīs īsfilmas un interaktīvs informācijas stends) – par hidroloģiskā režīma atjaunošanu un tālās izpētes tehnoloģijām.
 6. Noorganizēti seši semināri un trīs pieredzes apmaiņas braucieni vietējai sabiedrībai, vietējo pašvaldību pārstāvjiem un dabas aizsardzības speciālistiem Latvijā un ārvalstīs.
 7. Izveidota projekta interneta lapa, kas veic pastāvīga informācijas avota funkcijas, iepazīstinot ar projekta aktivitātēm.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs