Lejas Kleperi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Saimniecības pase

Saimniecības nosaukums

Zemnieku saimniecība „Lejas Kleperi”

Atrašanās vieta

Vidzemes reģionā, Smiltenes novada Launkalnes pagastā un Raunas novada Drustu pagastā, 25 km attālumā no Raunas un Smiltenes; netālu atrodas Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija - Natura 2000 - un dabas liegums „Mežole”

Apsaimniekotā platība

119,4 ha

Piedāvājums

Privātkolekcijas - meža, medību un senu lietu muzeja „Cilvēks mežu vidū cauri gadsimtiem” -apmeklējums; iespēja iepazīties ar nenoplicinošu mežsaimniecību

Pakalpojus pieejams

Uz vietas saimniecībā (iepriekš piesakoties)

Kvalitātes zīmes

Kvalitātes zīme par atzinīgu saimniekošanu meža nozarē „Zelta čiekurs” un Vidzemes tūrisma asociācijas „Gada balva 2008” nominācijā „Senču mantojuma saglabāšana”

Kontaktinformācija

Saimnieki

Raimonds un Līga Kleperi

Tālruņi

64700464, 26180947 (Raimonds, mežs), 26485545 (Līga, muzejs)

E-pasts

lejas_kleperi@inbox.lv

Adrese

„Lejas Kleperi”

Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718

Saimniecības fotogrāfijas

Saimniekošana

Galvenie saimniecības darbības virzieni ir dabai draudzīga mežizstrāde un mājlopu audzēšana: 50 aitas un viena slaucama govs Brūklene. Aramzemē sēj miežus, stāda kartupeļus, uztur vecu augļu dārzu. Augkopības produkciju izmanto pašpatēriņam. Sienu saimniecībā un zaļmasu ievāc tikai no bioloģiski vērtīgiem zālājiem, zāli pļauj ar diska pļaujmašīnu un sienu savāc pārsvarā gubās ar rokām.

Dabas vērtības

Saimniecība atrodas paugurainā apvidū, un, saimniekojot vairākās paaudzēs, ir izcili izkopta ainava. „Lejas Kleperos” aizsākas Šepkas upe, kas tālāk pa tecējumu ir ietverta dabas liegumā „Mežole” un ir viena no lieguma galvenajām vērtībām. Pagalmā atrodas viens no dižākajiem Latvijas ošiem — valsts nozīmes dabas piemineklis „Kleperu osis”.

Lielās platībās sastopami bioloģiski vērtīgi zālāji. Daudzos gados īstenotā ekstensīvā saimniekošana nodrošinājusi daudz retu un aizsargājamu sugu klātbūtni teritorijā, piemēram, vitālas naktsvijoļu audzes un pusmēness ķekarpapardi. Daļa mežu izveidojusies, aizaugot lauksaimniecības zemēm. Nelielā platībā sastopams vecs, purvains egļu mežs, kas pieslienas jaunākam, purvainam priežu mežam. Šie mežu nogabali atbilst ES nozīmes īpaši aizsargājamam mežu biotopam — Purvaini meži. Egļu mežu daļa atbilst arī Dabiskā meža biotopa kritērijiem, kas norāda uz šī meža īpaši augsto dabiskuma pakāpi. Sastopamas arī dabas daudzveidību veicinošas bebraines. Saimniecības teritorijā reģistrētas vairāk nekā 100 putnu sugas, to apmeklē arī reti un aizsargājami putni — urālpūce, mazais ērglis, zivjērglis, melnais stārķis, baltmugurdzenis u.c. Vienas ēkas pagrabā ziemo garausainie sikspārņi.

Tūrisms

Z/s „Lejas Kleperi” piedāvājums ir daudzveidīgs, interesants gan no kultūrvēsturiskā, gan no dabas viedokļa. Saimniecība ir iekļauta Latvijas - Igaunijas velomaršrutā. Ainaviskā vietā uzbūvēta mednieku pirts ar semināru zāli.

Divās no ēkām „Lejas Kleperu” saimnieki izveidojuši privātkolekciju - meža, medību un senu lietu muzeju, ko veido meža lietas, medību trofejas un dažādu laika posmu lauku sētai raksturīgie darba rīki un sadzīves priekšmeti ar kopējo tēmu „Cilvēks mežu vidū gadsimtu gaitā”.

„Lejas Kleperi” ir viena no četrām Pasaules Dabas fonda (WWF Latvia) nenoplicinošas mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas saimniecībām, kur saimnieka vadībā var iepazīties, kā veidojas mežs, sākot no kociņu stādīšanas un to attīstības līdz brīdim, kad apsaimnieko pieaugušu mežu. Saimniecība piesola arī ieskatu par zālājiem, uzsverot bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu dabīgajās pļavās un ainavas saglabāšanu ar dabai labvēlīgu saimniekošanu. Interesentiem piedāvā arī putnu vērošanu.  

Saimniecības apraksts izdrukājamā veidā (pdf).

Iepazīsties ar citām projekta DEMO FARM saimniecībām!

Uzzini vairāk par projektu DEMO FARM!

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs