Baltijas grīšļu ķauķis
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Atjaunos grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgus biotopus

Latvijas Dabas fonds uzsācis darbību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektā "Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā" (projekta akronīms: Baltic Aquatic Warbler/Baltijas grīšļu ķauķis). Piecu gadu laikā plānotas dažādas aktivitātes grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgu biotopu atjaunošanā.

Grīšļu ķauķis ir globāli apdraudēta putnu suga ar ierobežotu un fragmentētu ligzdošanas areālu. Šie ķauķi ziemo Āfrikā, uz dienvidiem no Sahāras, kas izpētīts salīdzinoši nesen. Grīšļu ķauķi ligzdo Austrumeiropā ar centru Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas robežu saskarsmes apgabalā. Šajās valstīs arī lielākās ligzdojošās populācijas. Mazākā skaitā Lietuvā un Ungārijā, vēl mazāk Vācijā un Krievijā (BirdLife International 2007 pēc www.putni.lv), kā arī Latvijā. Bonnas jeb Konvencijas par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību, kurai pievienojusies arī Latvija, ietvaros ir sagatavots speciāli grīšļu ķauķa aizsardzībai paredzēts līgums. Latvija ir viena no valstīm, kas pievienojusies šim līgumam un apņēmusies veikt nepieciešamos pasākumus sugas aizsardzībai.

Projekta mērķi ir atjaunot grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgus biotopus, veicināt nozīmīgu biotopu uzturēšanas ekonomisku un sociālu motivāciju, lai nodrošinātu to ilglaicīgu apsaimniekošanu, atbilstošu demonstrāciju un agrovides pasākumu ieviešanu, lai palielinātu grīšļu ķauķa ligzdošanai piemēroto biotopu platību, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par grīšļu ķauķa aizsardzību un tai nepieciešamajiem pasākumiem un sugas ekoloģiju.

Latvijas Dabas fonds projektā nodrošinās grīšļu ķauķa ligzdošanai un migrācijai nozīmīgu biotopu atjaunošanu dabas parka „Pape” un dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā. LDF realizējamās aktivitātes vadītājs ir Jānis Reihmanis.

Biotopu atjaunošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai paredzēts veikt grīšļu ķauķu (arī citu apdraudētu pļavās ligzdojošu sugu – griezes un ķikuta) un veģetācijas monitoringu. Iegūto pieredzi un secinājumus plānots prezentēt projekta ietvaros organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē. Tāpat paredzēta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar to valstu dabas aizsardzības speciālistiem, kurās sastopamas ligzdojošas grīšļu ķauķa populācijas (Polija, Baltkrievija, Vācija, Krievijas Kaļiņingradas apgabals).   

Projekta ietvaros paredzēts plašs sabiedrības informēšanas darbs – informācijas stendu uzstādīšana projekta teritorijās, sanāksmes pašvaldībās, individuālas konsultācijas ar zemju īpašniekiem, mājaslapas izveide, drukāto informatīvo materiālu sagatavošana (bukleti, kalendāri, grāmata bērniem u.c.).

Projekts norisināsies no 2010. gada septembra līdz 2015. gada augustam, un to finansē Eiropas Savienības LIFE+ programma, kā arī Latvijas Republika, Lietuvas Republika un projekta partneri. Projekta vadošais partneris ir Baltijas Vides Forums-Lietuva (projekta vadītājs: Žymantas Morkvėnas). Partneris no Latvijas ir Latvijas Dabas fonds un no Lietuvas - a/s "Goldengrass", Žuvintas biosfēras rezervāta administrācija, Valsts mežsaimniecības uzņēmums, Kretinga.

   

26.11.2010.