Dviete
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

Projekta norises laiks

2010. gada oktobris – 2014. gada septembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Ark Nature, Ilūkstes novada dome, Elm Media, Vides Risinājumu institūts

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Dabas parks un Natura 2000 teritorija Dvietes paliene

Projekta vadītājs

Edmunds Račinskis

Kontaktinformācija

Tālruņi

67830999, 29491927

Fakss

67830291

E-pasti

edmunds@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mājas lapa: www.Dvietespaliene.lv

   

Projekta mērķis ir atjaunot griezes ligzdošanas biotopus dabas parkā „Dvietes paliene”, uzlabojot šīs sugas aizsardzības stāvokli un sekmējot Putnu direktīvas prasību ieviešanu.

   

Projekta nozīmība

Latvijā ligzdo 26 000 – 38 000 griežu pāru jeb aptuveni ceturtā daļa šīs sugas populācijas Eiropas Savienībā. Dvietes paliene ir viena no svarīgākajām sugas ligzdošanas vietām valstī – šeit ligzdo 40-100 griežu pāru. Dvietes palienes pļavu biotopu platību un bioloģisko kvalitāti 20. gadsimtā ir ievērojami samazinājusi upju tīkla pārveidošana. Nosusinātās un vietām pamestās pļavas pastiprināti aizaug ar krūmiem. Griezēm un citām Natura 2000 vietas kvalificējošajām pļavu putnu sugām (ormanītis, ķikuts) piemēroto biotopu platības un līdz ar to arī šo sugu populācijas Dvietes palienes dabas parkā ir fragmentētas un samazinātas. Šie nelabvēlīgie procesi turpinās arī mūsdienās, traucējot labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu teritorijas izvēles pamatā esošajām sugām un biotopiem, un traucējot sasniegt Dvietes palienes dabas parka dabas aizsardzības plānā noteiktos teritorijas saglabāšanas mērķus. Projekta pasākumi uzlabos Natura 2000 teritorijas Dvietes paliene ekoloģisko vienotību un griezes ligzdošanas biotopu kvalitāti, tādējādi veicinot labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu griezei un Putnu Direktīvas (2009/147/EC) prasību ieviešanu.

Projekta uzdevumi

 1. Atjaunot griezes ligzdošanas biotopus – mitras un atklātas palieņu pļavas nosusinātā un aizaugušā Dvietes upes palienes daļā.
 2. Demonstrēt un veicināt kompleksu palieņu pļavu biotopu atjaunošanas metožu ieviešanu Latvijā un citās Baltijas valstīs.
 3. Veicināt zemes īpašnieku un pašvaldību iesaistīšanos griezei un citām ES nozīmes sugām labvēlīgā Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanā.

Paredzētie pasākumi

 1. Iztaisnotās Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana ap 2 km garā posmā, lai uzlabotu palienes hidroloģisko režīmu un pasargātu no aizaugšanas apkārtējās pļavu platības.
 2. Krūmu izciršana griezes biotopu – atklātu palieņu pļavu atjaunošanai visvairāk aizaugušajā Natura 2000 teritorijas “Dvietes paliene” daļā sadarbībā ar zemes īpašniekiem.
 3. Liellopu un zirgu ganību ierīkošana atjaunotajās pļavās to ilglaicīgai uzturēšanai griezēm piemērotā stāvoklī.
 4. Griezes populācijas un pazemes ūdens līmeņa monitorings projekta teritorijā, kā arī jaunas metodes izstrāde griežu biotopu klasifikācijai un modelēšanai, balstoties uz attālo izpēti (aerofotogrāfēšanu), ko turpmāk varētu izmantot griezei piemēroto biotopu novērtēšanā citur Latvijā.
 5. Virkne informatīvi – izglītojošo pasākumu, tajā skaitā interneta mājaslapas izveide, dažādu iespieddarbu, dokumentālās filmas un putnu balsu ierakstu izdošana, skatu platformas ierīkošana, ekspozīcijas izveidošana dabas parka informācijas centrā, semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.

Sagaidāmie rezultāti

 1. Palielinājies ligzdojošo griežu skaits atjaunotajās pļavu platībās Dvietes palienes Natura 2000 teritorijā.
 2. Atjaunots Dvietes upes tecējums pa dabisko gultni ap 2 km garā posmā.
 3. Izcirsti krūmi pamestās un stipri aizaugušās palieņu pļavās (vismaz 100 ha), savienojot atklāto pļavu platības abpus pasākumu veikšanas vietas un veidojot vismaz 300 ha vienotu atklātu platību.
 4. Nodrošināta atjaunoto palieņu pļavu uzturēšana, ierīkojot liellopu un zirgu ganības.
 5. Atjaunotajās palieņu pļavās paaugstināts pazemes ūdens līmenis, pasargājot no aizaugšanas plašākas pļavu teritorijas.
 6. Izstrādāts modelis griežu biotopu klasifikācijai, pielietojot attālās izpētes metodes.
 7. Izveidota projekta mājaslapa, publicēti un izplatīti iespiedmateriāli, izgatavoti audio-vizuālie materiāli, izveidota skatu platforma un ekspozīcija par palienes atjaunošanu, uzstādītas informācijas zīmes un stendi, noorganizēti semināri un pieredzes apmaiņas braucieni, izdota projekta pārskata populārā versija.

PROJEKTA JAUNUMI

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs