Aklais purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

LIFE+ projekta: 2010. gada februāris – 2013. gada oktobris

DA plāna izstrādes: 2010. gada maijs - 2011. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Universitāte

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, SIA "Rīgas meži", Latvijas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Aklais purvs" - Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasts

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Māra Pakalne

DL "Aklais purvs" DA plāna vadītājs - Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

janis.reihmanis@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

  

Dabas liegums dibināts 1999. gadā un tā platība sasniedz 2003 ha. Teritorija ietver austrumu tipa augsto purvu ar parasto kasandru un distrofus ezerus. Teritorija nozīmīga purvainu mežu un distrofu ezeru aizsardzībai. Sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis. Purvainajos mežos izdalīti vairāki dabiskie meža biotopi.

Dabas aizsardzības plāns (4.96 MB)

Pielikumi:

Kartes

 • 1. pielikums. Zemes lietojuma veidi dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 2. pielikums. Zemes īpašumu formas dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 3. pielikums. Dabas lieguma „Aklais purvs” mežaudžu plāns
 • 4. pielikums. Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamie biotopi, dabiskie un potenciāli dabiskie meža biotopi dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 5. pielikums. Īpaši aizsargājamās sūnu, vaskulāro augu un bezmugurkaulnieku sugas dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 6. pielikums. Īpaši aizsargājamās putnu sugas dabas liegumā „Aklais purvs”  
 • 7. pielikums. Plānotā apsaimniekošana dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 8. pielikums. Plānotā infrastruktūra dabas liegumā „Aklais purvs”
 • 9. pielikums. Potenciālais dabas lieguma „Aklais purvs” funkcionālais zonējums
 • 10. pielikums. Ūdens plūsmas virzieni dabas lieguma „Aklais purvs” teritorijā (pēc reljefa augstuma atzīmēm)
 • 11. pielikums. Dabas lieguma „Aklais purvs” reljefs un plānotās purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas vietas

Tabulas

Dokumentu kopijas (1.06 MB)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs