Purvu projekta pārskats
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

EK LIFE projekta “Purvi” galvenie pasākumi 2008. gadā

2008. gada 1. decembrī veiksmīgi ir noslēdzies EK “Purvu” LIFE projekts. Tā gaitā īstenotas plānotās 24 projekta aktivitātes, kuras bija veltītas purvu aizsardzībai un apsaimniekošanai.

Purva pētnieki

Nozīmīgākais projekta rezultāts 2008. gadā bija grāmatas “Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” publicēšana. Tajā publicēts 31 raksts, kuros 16 eksperti ir apkopojuši pieredze gan izstrādājot dabas aizsardzības plānus projekta teritorijām – Cenas tīrelim, Stiklu purviem, Klāņu purvam un Vesetas palienes purvam, gan arī veicot purvu apsaimniekošanas pasākumus. Grāmata sniedz informāciju par dabas vērtībām – floru, faunu un biotopiem. Tā ietver arī rekomendācijas kūdras aizsprostu būvei uz purva nosusināšanas grāvjiem, torņu un laipas būvei. Grāmata sniedz pārskatu purva patstāvīgo gruntsūdens līmeņa un purva biotopu monitoringa rezultātiem pirms un pēc purva apsaimniekošanas pasākumu veikšanas.

Starptautiskā semināra dalībnieki

2008. gadā nozīmīgs bija projekta Starptautiskais seminārs “Augsto purvu aizsardzība un apsaimniekošana”, kurš notika no 2008. gada 30. jūnija līdz 4. jūlijam. Tajā piedalījās purvu eksperti un interesenti ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas, Čehijas, Francijas un Krievijas. Semināra programma ietvēra gan mutiskos, gan arī stenda ziņojumus ne tikai par LIFE projekta “Purvi” rezultātiem, bet arī citu LIFE projektu pieredzi Teiču rezervātā, Lubānas mitrājos un Ķemeru nacionālajā parkā, kā arī par purvu pētījumiem citās valstīs. Interesantas diskusijas un pieredzes apmaiņa izraisījās ekskursiju laikā uz projekta vietām, kur semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar purvu apsaimniekošanas un monitoringa rezultātiem projekta ekspertu vadībā.

2008. gadā pabeigta projekta filma “Dzīve purvā”, kura ir sagatavota gan latviešu, gan arī angļu valodā. Tā sniedz pārskatu par nozīmīgākajiem projekta pasākumiem - dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu, aizsprostu, laipu un torņu būvi, semināriem, kā arī atspoguļo purva vērtības un nozīmi dabā. Projekta rezultāti ietver arī apsaimniekotās medņu riesta vietas 61.7 ha platībā Stiklu un Klāņu purvos.

Vasenieku purvs

Noslēdzoties projektam, publicēts projekta pārskats latviešu un angļu valodā. Tas ietver informāciju par projekta vietām, projekta uzdevumiem, galvenajiem pasākumiem. Tas sniedz kopsavilkumu par projekta vietās sastopamajām Latvijā un Eiropā aizsargājamām sugām un biotopiem, purvu apsaimniekošanas un projekta informatīvi izglītojošiem pasākumiem, kuri ietver seminārus, bukletus, materiālus skolēniem un skolotājiem un Purva dienām, kuras tika organizētas projekta vietās sadarbībā ar projekta partneriem.

Projekta noslēgumā noorganizēti 3 semināri – Jaunkalsnavā, Usmā un Olainē, kuros sniegts pārskats par projektā realizēto aktivitāšu rezultātiem, īpaši uzsverot projekta apsaimniekošanas pasākumu un patstāvīgo novērojumu rezultātus. Semināros tika demonstrēta projekta filma “Dzīve purvā”. Katru no semināriem noslēdza ekskursija uz Cenas tīreļa, Vasenieku purvu un Vesetas palienes purva laipām. Vesetas palienes purva laipa tika izbūvēta par projekta sadarbības partnera – Meža pētīšanas stacijas līdzekļiem un atklāta projekta noslēguma seminārā. Semināra dalībniekiem tika izdalīti projekta izglītojošie materiāli, bet Jaunkalsnavā izstādīta projekta ietvaros sagatavotā Purvu fotoizstāde.

Cenas tīrelis

 

Māra Pakalne

Projekta vadītāja

EK LIFE-Daba projekts “Purvi”

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs