LIFE-Daba Purvu projekts noslēdzies
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Purva projekts noslēdzas purvā

LIFE-Daba projekts “Purvi” finišējis 

Šī gada 1. decembrī noslēdzies EK LIFE-Daba projekts “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, kurš ilga četrus gadus. Projektu realizēja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar 16 partneriem četrās īpaši aizsargājamās teritorijās – dabas liegumos “Cenas tīrelis”, “Stiklu purvi”, “Klāņu purvs”, “Vesetas palienes purvs”.  

Projekta uzdevumi bija:

 • realizēt prioritāros purvu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, kurus nosaka “Purva biotopu aizsardzības plāns”;
 • novērst tālāku vērtīgo purva biotopu degradāciju, kas rodas nosusināšanas rezultātā, veicot purvu hidroloģiskos pētījumus un realizējot uz tiem balstītus nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus;
 • iesaistīt iedzīvotājus dabas aizsardzības pasākumu realizēšanā un dažādos informatīvi izglītojošos pasākumos;
 • informēt sabiedrību par Natura 2000 teritoriju tīklu un projekta teritoriju vērtībām, par Eiropas nozīmes biotopiem, par plānotajiem pasākumiem to saglabāšanā un degradēto biotopu atjaunošanā.

Purva putnu vērošanas torņi ir celti uz kūdras

Cenas tīrelī uzceltais putnu vērošanas tornis

Pasākumi un to rezultāti

 • izstrādāti dabas aizsardzības plāni visās četrās projekta vietās;
 • uzbūvēs 351 aizsprosts uz meliorācijas grāvjiem, novēršot susināšanas negatvo ietekmi uz purva biotopiem;
 • apsaimniekoti 4,9 ha zāļu un pārejas purvu, likvidējot lieko apaugumu;
 • apsaimniekots 61 ha meža biotopu medņa riesta vietās, izcērtot egļu paaugu;
 • veikts purva biotopu apsaimniekošanas pasākumu monitorings, ierīkojot 120 gruntsūdens līmeņa mērījumu akas un 112 veģetācijas monitoringa parauglaukums;
 • uzbūvēti 2 skatu torņi purvā;
 • uzbūvētas 2 purva laipas;
 • informatīvie un izglītojošie pasākumi:
  • noorganizēti 9 semināri, no kuriem no kuriem viens ir Starptautisks seminārs „Augsto purvu aizsardzība un apsaimniekošana”;
  • izdoti pieci informatīvie bukleti latviski un angliski;
  • uzņemta 35 min. filma par projekta vietām,
  • uzstādīti 28 informācijas stendi visās projekta teritorijās;
  • izdota grāmatas par purvu aizsardzību un apsaimniekošanu;
  • noorganizēta Purva aizsardzības diena projekta teritorijās;
  • sagatavoti dažādi informatīvie materiāli skolēniem un skolotājiem, kas nodoti projekta sadarbības partneru pagastu skolām un citiem purvu interesentiem.

Lielākie dambji būvēti ar ekskavatora palīdzību

Purvos projekta gaitā uzbūvēts 351 aizsprosts

Cenas tīreļa purva laipu, skatu torni un aizsprostus uz meliorācijas grāvjiem turpmāk apsaimniekos Rīgas Meža aģentūra; Vasenieku purva būves paliek A/S “Latvijas valsts meži” un pašvaldību pārziņā.

Projekts finišēja ar trīs noslēguma semināriem Jaunkalsnavā 3. oktobrī, Usmā, 7. novembrī un Olainē 25. novembrī, kas pulcināja vairāk nekā 100 interesentus.

Vairāk par projektu “Purvi” skatīt šeit.

Purvu projekta darbību 300 fotoattēlos skatīt šeit

Purvu diena Kurzemē

Iepazīties ar projekta laikā paveikto var tikai apciemojot purvus

Valda Baroniņa
Projekta “Purvi” informācijas koordinatore

05.12.2008.