Rucavas īvju audze
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas lieguma "Rucavas īvju audze" dabas aizsardzības plāna izstrāde
Projekta norises laiks 2005
Finansētāji

AS “Latvijas valsts meži”,  Dienvidkurzemes mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Liepājas rajons, NATURA 2000 teritorija

Projekta vadītāja Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Tālrunis 7830999
Fakss 7830291
E-pasts lsalmina@lanet.lv
Adrese Rīga, Raiņa bulv. 31
LV-1050, Latvija

Botāniskais liegums “Rucavas īvju audze” (206 ha) izveidots 1987. gadā ar mērķi saglabāt parasto īvi Taxus baccata tās dabiskajā augšanas vietā. Botāniskais liegums tā esošajās robežās apstiprināts par dabas liegumu „Rucavas īvju audze” 1999. gadā.

Dabas liegumā dominē Piejūras zemienei raksturīgi periodiski mitri bērzu-ošu-egļu vai bērzu-egļu meži, sastopami arī pārmitri bērzu-melnalkšņu meži, sausi jauktu koku meži (bērzs-egle-priede), sausi egļu-apšu meži un susināti ošu-melnalkšņu-bērzu meži, kā arī bērzu meži, kas izveidojušies aizaugot meliorētam zāļu purvam vai slapjai pļavai.

Dabas lieguma auglīgās, periodiski pārmitrās augsnes, ko nodrošina spiedes ūdeņi un lieguma atrašanās platlapju mežu dabiskās izplatības reģionā ir daudzviet noteicis galvenokārt mitriem platlapju mežiem raksturīgu augu sugu klātbūtni dabas liegumā.

Dabas liegums ir ne tikai viena no lielākajām zināmajām parastās īves dabiskajām atradnēm - šeit aug 28 īves, bet arī viena no retajām vietām Latvijā, kur savvaļā aug Baltijas efeja un viena no četrām vietām Kurzemē, kur sastopama dzeltenā dzegužkurpīte.

Balstoties uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību valstī un citur Eiropā, noteiktas dabas aizsardzības prioritātes dabas liegumā. Augstākā prioritāte ir sugām un biotopiem, kuri Latvijā ir ļoti reti un lokāli izplatīti, tipiski Piejūras zemienei, un tātad to saglabāšanai dabas liegumam ir vislielākā nozīme. Tie ir:

  • Parastā īve,
  • Baltijas efeja,
  • Dzeltenā dzegužkurpīte,
  • Dabiskie meža biotopi,
  • Jaukti platlapju meži.

Dabas lieguma mežus visvairāk ir ietekmējusi agrāk veiktā meliorācija, kas sekmējusi mežu pārkrūmošanos un egles ekspansiju.

Galvenie parastās īves populāciju ietekmējošie faktori ir noēnojums un liela mežaudžu biezība. Noēnotajiem kokiem neveidojas vairošanās orgāni, savukārt lielās biezības dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama apputeksnēšanās. Potenciāli īves var apdraudēt to izrakšana, nociršana, tāpēc dabas liegumā netiek plānota dabas tūrisma infrastruktūra.

Dabas vērtību saglabāšanos liegumā nodrošinātu diferencēta pieeja - neiejaukšanās mežaudzēs, kurās vēlama dabiska meža attīstība un pārdomāta mežsaimnieciskā darbība pārējos nogabalos, kā arī specifiski pasākumi īves populācijas saglabāšanā.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā kā prioritāri apsaimniekošanas pasākumi izvirzīti: īvju atēnošana, īvju pavairošana ar sēklām no vietējā materiāla, ar mērķi izstādīt jaunos kociņus atpakaļ dabas liegumā un kopšanas cirtes egļu monokultūrās.  

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums (Liene Salmiņa, 2005, LDF)

 28454/Kopsavilkums_RIA.doc (24.00 KB)

Dabas aizsardzības plāns (pilnā versija) (Liene Salmiņa, 2005, LDF)

  28454/DAP_Rucavasives_II_16_11.zip (2.60 MB)

 DAP kartogrāfiskais pielikums (© Baiba Strazdiņa). Kartes iespējams palielināt, klikšķinot uz tām.

Zemes īpašuma formas Zemes lietojuma veidi

Meža tipi Dabiskie meža biotopi

 

Apsaimniekošanas pasākumi

 Zonējums

  Dabas liegumu "Rucavas īvju audze" fotogrāfijās var aplūkot šeit

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs