Nīcas īvju audze
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas lieguma "Nīcas īvju audze" dabas aizsardzības plāna izstrāde
Projekta norises laiks 2005
Finansētāji

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Liepājas rajons, NATURA 2000 teritorija

Projekta vadītāja Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Tālrunis 7830999
Fakss 7830291
E-pasts lsalmina@lanet.lv
Adrese Rīga, Raiņa bulv. 31
LV-1050, Latvija

Parastā īve, Foto: Liene Salmiņa

Botāniskais liegums “Nīcas īvju audze” (94 ha) izveidots 1987. gadā ar mērķi saglabāt parasto īvi Taxus baccata tās dabiskajā augšanas vietā. Botāniskais liegums 108 ha platībā apstiprināts par dabas liegumu „Nīcas īvju audze” 1999. gadā.

Dabas liegums reprezentē Piejūras zemienei raksturīgus pārmitrus egļu-bērzu, egļu-bērzu mežus ar platlapju (kļavu, ošu, liepu, gobu, ozolu) piejaukumu, kuros aug parastā īve Taxus baccata, kā arī melnalkšņu-bērzu staignājus, kaļķainus zāļu purvus ar pūkaugļu grīsli Carex lasiocarpa, augsto grīsli Carex elata un Devela grīsli Carex davalliana un pļavas ar zilgano molīniju Molinia caerulea un ārstniecības brūnvālīti Sanguisorba officinalis.

Dabas lieguma auglīgās, periodiski pārmitrās augsnes, ko nodrošina spiedes ūdeņi un lieguma atrašanās platlapju mežu dabiskās izplatības reģionā ir daudzviet noteicis galvenokārt mitriem platlapju mežiem raksturīgu augu sugu klātbūtni dabas liegumā.

Lai gan dabas lieguma izveidošanas galvenais iemesls bija saglabāt parastās īves atradni Latvijā, dabas liegumā atrodas virkne citu dabas vērtību.

Balstoties uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību valstī un citur Eiropā, noteiktas dabas aizsardzības prioritātes dabas liegumā. Augstākā prioritāte ir sugām un biotopiem, kuri Latvijā ir ļoti reti un lokāli izplatīti, tipiski Piejūras zemienei, un tātad to saglabāšanai dabas liegumam ir vislielākā nozīme. Tie ir:

  • Parastā īve,
  • Dabiskie meža biotopi,
  • Jaukti platlapju meži,
  • Melnalkšņu staignāji.

Dabas lieguma mežus visvairāk ir ietekmējusi agrāk veiktā meliorācija, Jēčupītes taisnošana, kas sekmējusi mežu pārkrūmošanos un egles ekspansiju. Savukārt pļavas Jēčupītes malā ilgstoši nav apsaimniekotas, un tās ir daļēji aizaugušas ar kokiem un krūmiem.

Galvenie parastās īves populāciju ietekmējošie faktori ir noēnojums un liela mežaudžu biezība, kā arī nelielais īvju skaits dabas liegumā. Noēnotajiem kokiem neveidojas vairošanās orgāni, savukārt lielās biezības dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama apputeksnēšanās. Potenciāli īves var apdraudēt to izrakšana, nociršana, tāpēc dabas liegumā netiek plānota dabas tūrisma infrastruktūra.

Dabas vērtību saglabāšanos liegumā nodrošinātu diferencēta pieeja - neiejaukšanās mežaudzēs, kurās vēlama dabiska meža attīstība un pārdomāta mežsaimnieciskā darbība pārējos nogabalos, kā arī specifiski pasākumi īves populācijas saglabāšanā.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā kā prioritāri apsaimniekošanas pasākumi izvirzīti: īvju atēnošana, īvju pavairošana ar spraudeņiem no vietējā materiāla, ar mērķi izstādīt jaunos kociņus atpakaļ dabas liegumā un palielināt īves populāciju.

 Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums (Liene Salmiņa, 2005, LDF):

 28453/Kopsavilkums_NIA.doc (25.00 KB)

Dabas aizsardzības plāns (pilnā versija) (Liene Salmiņa, 2005, LDF)

 28453/DAP_Nicasives_15_11.zip (2.12 MB)

 DAP kartogrāfiskais pielikums (© Baiba Strazdiņa). Kartes iespējams palielināt, klikšķinot uz tām.

Zemes lietojuma veidi Robežu izmaiņu priekšlikumi

Meža augšanas apstākļu tipi

Biotopi

Apsaimniekošanas pasākumi

Funkcionālais zonējums

 Dabas liegumu "Nīcas īvju audze" fotogrāfijās var aplūkot šeit

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs