Milzukalns
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas lieguma "Milzukalns" dabas aizsardzības plāna izstrāde
Projekta norises laiks 2003
Izpildītāji Latvijas Dabas fonds,
Finansētāji Dabas Aizsardzības pārvalde
Projekta norises vieta Smārdes pagasts, dabas liegums “Milzukalns”
Projekta vadītāja Ieva Rove

Kontaktinformācija

telefons 7034894
Fax 7830291
e-pasts rove@lanet.lv
adrese Rīga, Kronvalda Bulvāris 4
LV-1010, Latvija

Informācija par DA plāna izstrādi

2003. gada februārī Latvijas Dabas fonds aizsāka dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Milzukalns”, plāna izstrādes beigu termiņš ir 2003. gada oktobris. 23. septembrī paredzēta plāna pirmās redakcijas apspriešana darba uzraudzības grupas sanāksmē. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts pieciem gadiem.

DA plāna izstrāde organizēta atbilstoši VARAM (Vides Ministrijas) 2002. 04. 07. rīkojumam Nr. 120 “Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai”. Plāna izstrādi finansē Vides Ministrijai pakļautā Dabas Aizsardzības pārvalde.

Plāna izstrādes gaitā apkopota literatūras u.c. informācijas avotos atrodamā informācija par dabas liegumu, kā arī veikta lieguma biotopu, floras, ornito- un entomofaunas apsekošana, piedaloties Latvijas Dabas fonda ekspertiem. Tika novērtētas teritorijas bioloģiskās un sociāli ekonomiskās vērtības, kā arī tās ietekmējošie faktori. Izstrādāti lieguma apsaimniekošanas pasākumi, zonējums un individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu projekts.

Plāns apstipriāts ar Vides ministra rīkojumu Nr. Ar plāna tekstu varat iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes vai Vides ministrijas mājas lapā.

Informācija par dabas liegumu “Milzukalns”

Dabas liegums “Milzukalns” izveidots 1977. gadā ar mērķi aizsargāt teritorijas ģeomorfoloģiskās un bioloģiskās vērtības, nodrošinot iedzīvotājus ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem.

Dabas liegums atrodas Smārdes pagastā, tā platība ir 71.6 ha. Lielākais zemes īpašnieks ir VAS “Latvijas valsts meži” Zemgales mežsaimniecība. Liegumā atrodas arī divi privātīpašumi.

Bioloģiskās vērtības lieguma teritorijā ir sekojošas:

  • Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamās augu un putnu  sugas;
  • ES aizsargājamie biotopi – boreālie meži, purvaini meži, neskarts augstais purvs;
  • Boreālie meži atbilst dabisku mežu kritērijiem;
  • Milzukalna stāvās D un DR nogāzes klāj dabiski veidojies mežs, kurā sastopamas vairāk nekā 90 augu sugas. Nākotnē tas var attīstīties par nogāžu mežu;
  • Atsevišķi biotopi ir potenciāli piemēroti vairāku aizsargājamo kukaiņu sugu eksistencei.

Lieguma teritorijai piemīt liela ainaviska vērtība, un tas ir piemērots rekreācijai. Milzukalna korē atrodas valsts aizsargājams kultūras piemineklis – pilskalns Ūdru-Milzukalns, kas ir perspektīvs izpētes objekts.

Stāvās Milzukalna nogāzes ir piemērotas slēpošanai, tāpēc vienā no privātīpašumiem nesen ierīkotas divas komerciālas slaloma trases. Pašlaik notiek jaunu trašu būve. Nākotnē trašu kopskaits var sasniegt 7. Milzukalna Z un ZR nogāzēs vietām, koku izciršanas un trašu darbības ietekmē, sākusies lineārā augsnes erozija. Erozijas apturēšanai tiek vesta zeme un sēts nogāžu zālājs, kas samazina teritorijas bioloģisko daudzveidību. 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, tiekoties ar īpašniekiem, iezīmējās priekšstati par teritorijas vērtībām un iespējamiem apsaimniekošanas pasākumiem. Kā galvenā vērtība tika pieminēta teritorijas piemērotība slēpošanai, atpūtai, rekreācijai. Attiecīgi, iezīmējas svarīgākie apsaimniekošanas pasākumi: teritorijas labiekārtošana, mežu sakopšana, pievilcīgākas ainavas radīšana, slaloma trašu ierīkošana. Atpūtnieku piesaistīšanai tiek plānota arī skatu torņa uzcelšana un pilskalna daļēja atjaunošana.

Šīs darbības var apdraudēt lieguma bioloģiskās vērtības, tāpēc pašlaik notiek apsaimniekošanas pasākumu un teritorijas zonējuma apspriešana ar privātajiem īpašniekiem, mēģinot rast kompromisu starp saimnieciskām interesēm ĪADT un dabas aizsardzību.

Ieva Rove

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs