Gaviezes āmuļi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas lieguma "Gaviezes āmuļi"dabas aizsardzības plāns
Projekta norises laiks 2004. gada maijs - decembris
Finansētāji VAS "Latvijas Valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecība
Projekta norises vieta Liepājas rajons, Gaviezes pagasts
Projekta vadītāja Baiba Strazdiņa

Kontaktinformācija

telefons 7830999
Fax 7830291
e-pasts strazde@lanet.lv
adrese Rīga, Raiņa bulv. 31
LV-1050, Latvija

Dabas liegums “Gaviezes āmuļi” atrodas Liepājas rajona Gaviezes pagastā. Tas izveidots 1977. gadā Latvijā retas un aizsargājamas sugas baltais āmulis Viscum album aizsardzības nodrošināšanai. Liegums ietver 105 ha valstij piederošas meža, kuru apsaimnieko VAS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecība. Pateicoties liegumā sastopamiem bioloģiski vecu platlapju mežu biotopiem, tas iekļauts potenciālajā Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 vietu sarakstā.

Dabas aizsardzības plāna izstrādē piedalījās gan Latvijas Dabas fonda, gan Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, gan arī Valsts meža dienesta speciālisti. Plāna izstrādes gaitā apkopota un izvērtēta esošā informācija par teritoriju, analizēti dabas liegumu ietekmējošie faktori, veikta teritorijas augu, bezmugurkaulnieku, abinieku un putnu sugu, kā arī biotopu un dabisko meža biotopu inventarizācija, izvirzīti teritorijas saglabāšanas un apsaimniekošanas mērķi, plānoti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi.

Galvenie teritorijas apsaimniekošanas mērķi vērsti uz dabisko mežu biotopu, platlapju mežu un tiem raksturīgo sugu, jo īpaši balto āmuļu, saglabāšanu. Galvenie teritorijas apsaimniekošanas pasākumi saistīti ar bioloģiski veco mežaudžu saglabāšanu, jaunāko mežaudžu retināšanu un stigu uzturēšanu. Plāna izstrādes laikā izstrādāts lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Plāns 2005. gada 14. janvārī apstiprināts ar Vides ministra rīkojumu Nr. 15.

Baiba Strazdiņa

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs