Numernes valnis
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Numernes valnis”

Izpildītāji

LDF

Finansētāji

VAS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Ziemeļlatgale – Balvu rajona Baltinavas pagasts, Ludzas rajona Salnavas, “Numernes valnis”

Projekta vadītāja

Ieva Rove

Kontaktinformācija

telefons

7034894

fakss

7830291

e-pasts

Rove@lanet.lv

adrese

Kronvalda b-is 4, Rīga, Latvija, LV-1010

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts desmit gadiem. Teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi ir:

  • saglabāt dzīvotspējīgas reto un aizsargājamo sugu atradnes, teritorijai raksturīgās sugu sabiedrības un biotopus vizuāli augstvērtīgā ainavā un sabalansēt dabas aizsardzības prasību ievērošanu, vienlaicīgi nodrošinot zemes īpašniekus un apsaimniekotājus ar piemērotu darbības vidi;
  • attīstīt infrastruktūru dabas parka teritorijas izmantošanai atpūtai un izglītībai dabā.

Parks izveidots 2004. gadā, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Dabas parka platība ir 978 ha, tas iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo - NATURA 2000 vietu sarakstā.

Darba ietvaros veikta teritorijas papildus izpēte. Galvenais uzdevums, izstrādājot plānu, bija saskaņot dabas aizsardzības un aktīvās atpūtas infrastruktūras – slaloma trašu izveidošanu teritorijā, nodrošinot teritorijas vērtību saglabāšanu un izveidošanas mērķu sasniegšanu.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes darba grupa: Māris Laiviņš un Ivars Kabucis (sauszemes augu sugas un biotopi), Lelde Enģele (saldūdens augu sugas un biotopi), Aivars Petriņš (putnu sugas), Jānis Gailis (bezmugurkaulnieki), Baiba Strazdiņa (kartogrāfija un ainava), Indulis Vanags (meža biotopi). Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja un plānu rakstīja, augu sugu un biotopu eksperte Ieva Rove, projekta noslēguma fāzē asistēja Lelde Eņģele.

Numernes valnis ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām. Latvijā rets ģeoloģisks un botānisks objekts. Liela floras daudzveidība – uz Numernes vaļņa sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām.

Parka teritorijā un tā apkārtnē pārstāvēti astoņi Eiropā aizsargājami biotopi divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi – priežu meži ar asinssārto gandreni un priežu meži ar meža silpureni. Dabas parkā ietverta Latvijā lielākā un vitālākā dzeltenās dzegužkurpītes atradne, plašas audzes parkā veido meža silpurene, abas šīs sugas ietvertas ES Biotopu direktīvas 2. pielikumā. Dabas parka veģetācija saistīta ar reljefu un augsnes sastāvu. Numernes vaļņa dabas parkā sastopamas Latvijā vitālākās osiem raksturīgās augu sabiedrības. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu, pārejas purvi un ar kaļķi bagāti purvi.

Pamatojoties uz dabas vērtībām un plānā piedāvātajiem apsaimniekošanas pasākumiem, ieteikts teritorijā nodalīt divas funkcionālās zonas un vienu sezonālo liegumu Numernes ezera rietumu daļā.

Plānu 2005. gada 14. janvārī apstiprināja Vides ministrs ar rīkojumu Nr. 12. 2005. gadā AS “LVM” plāno uzsākt bioloģiski vērtīgo pļavu pļaušanu un retināt blīvās egļu audzes.

Ieva Rove

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs