Vesetas palienes purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Teritorijas izveidošanas gads: 1999. g.

Aizsardzības statuss

 1. Dabas liegums
 2. Natura 2000 vieta (LV0524800)

Platība: 1999. g. - 121 ha; 2003. g. – 424 ha

Atrašanās vieta: Aizkraukles rajona Aiviekstes un Vietalvas pagasti; Madonas rajona Kalsnavas pagasts

Teritorijas dabas vērtības:

 1. Biotopi: 8 Eiropas nozīmes biotopi, tai skaitā 3 prioritāri aizsargājami: melnalkšņu staignājs 9080*, boreāls mežs 9010*, purvains mežs 91D0*.  3 Latvijā aizsargājami biotopi. Galvenā teritorijas vērtība – upes palienē izveidojies pārejas purvs, kurā konstatēta virkne retu un aizsargājamu augu sugu. Īpaši vērtīgi ir arī minerālvielām bagāti avoti, purvainie meži un melnalkšņu staignāji ap upi.
 2. Flora: konstatētas 19 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas un 10 retas sūnu sugas, tostarp 2 Eiropas Savienības Biotopu direktīvas 2. pielikuma augu sugas, no kurām dzeltenajai akmeņlauzītei te ir viena no bagātīgākajām atradnēm Latvijā.
 3. Fauna: nelielās platības dēļ putnu sugu daudzveidība nav īpaši liela – palienes pļavās un pārejas purvos konstatēta dzērve, grieze un brūnā čakste – sugas, kurām šādi biotopi piemēroti. Ligzdo arī ķīķis, mežirbe, ormanītis u.c. sugas. Upes tuvumā novērotas barojamies 4 Latvijā īpaši aizsargājamas sikspārņu sugas. Konstatētas 14 retas un īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, to vidū 3 Eiropas Direktīvas 2. pielikuma sugas - biezā perlamutrene, zaļā upjuspāre, zirgskābeņu zilenītis.

Negatīvās ietekmes:

 • Vesetas upe ir regulēta, kā rezultātā, mainoties upes hidroloģiskajam režīmam, notiek intensīva pārejas purva aizaugšana, apdraudot reto augu sugu eksistenci.
 • Pļavu aizaugšana neapsaimniekošanas rezultātā.
 • Vecupju aizsērēšana.

Plānotie pasākumi un to realizācija:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde.
 2. Pārejas purva aizauguma likvidēšana.
 3. Apsaimniekošanas pasākumu monitorings.
 4. Informācijas stendu.
 5. Pārējos plānotos apsaimniekošanas pasākumus skat. dabas aizsardzības plānā.
 6. Bukleta izdošana.

Teritorijas atrašanās Aizkraukles un Madonas rajonā:  Novietojums.pdf (281.54 KB)

Vairāk par Vesetas palienes purvu šeit: 28193/Veseta.pdf (118.43 KB)

 Vesetas palienes purvs fotogrāfijās

 

uz projekta sākumu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs