Stiklu purvi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Teritorijas izveidošanas gads: 1977.

Aizsardzības statuss

 1. Dabas liegums
 2. Natura 2000 vieta (LV0518900)
 3. Starptautiski nozīmīga putnu vieta (kods LV016) 7244 ha platībā

Platība: 1977. g. – 1720 ha; 1999. g. – 6636 ha

Atrašanās vieta: Ventspils rajona Usmas un Puzes pagasti, Talsu rajona Valdgales pagasts

Teritorijas dabas vērtības:

 1. Biotopi: 8 Eiropas nozīmes biotopi, tai skaitā 4 prioritāri: neskarts augstais purvs 7110*, purvains mežs 91D0*, melnalkšņu staignājs 9080*, boreāls me;s 9010*.  Galvenā teritorijas vērtība – neskarts augstais purvs, arī pārejas purvi un slīkšņas, kā arī purvainie meži un melnalkšņu staignāji. Īpaša vērtība ir astoņiem Stiklu ezeraines ezeriem, kuri ietilpst lieguma teritorijā. Plašais augsto purvu komplekss nodrošina piemērotus apstākļus daudzu retu putnu sugu eksistencei.
 2. Flora: konstatētas vairāk kā 50 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu un sūnu sugas - izlocītā ķērsa, palu staipeknītis, bālziedu brūnkāte, no sūnām - Lindberga sfagns, sašaurinātā bārdlape, tamarisku frulānija.
 3. Fauna: pēc dažādu projektu datiem teritorijā konstatētas 29 Latvijas īpaši aizsargājamās un Eiropas Savienības Putnu direktīvas putnu sugas, piemēram: purva tilbīte, dzeltenais tārtiņš, trīspirkstu dzenis, bikšainais apogs, jūras ērglis, mazais ērglis, mednis, rubenis un daudzi citi. Nozīmīga migrējošo putnu atpūtas vieta. Lieguma teritorijā atrodas 5 medņu riesti, kuriem noteikts mikrolieguma statuss un aizsardzības režīms. Konstatētas arī 19 retas bezmugurkaulnieku sugas un 8 aizsargājamas  vai ierobežoti izmantojamas zīdītāju sugas.

Negatīvās ietekmes:

 • Nosusināšanas darbi purvā, kas ievērojami degradējuši dabiskos purva biotopus. Meliorācijas grāvju kopgarums sasniedz 12 km, bet dziļums nereti 3 m.
 • Hidroloģiskā režīma izmaiņas bebru darbības rezultātā.
 • Pļavu ekstensīvas apsaimniekošanas pārtraukšana, ielabošana, aparšana vai zemes transformācija.

Plānotie pasākumi un to realizācija:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde.
 2. Dambju būve, lai novērstu susināšanas negatīvo ietekmi purvā.
 3. Meža biotopu (medņu riestu) apsaimniekošana.
 4. Apsaimniekošanas pasākumu monitorings.
 5. Purva laipas būve.
 6. Putnu novērošnas torņa būve.
 7. Informācijas stendu uzstādīšana.
 8. Pārējos plānotos apsaimniekošanas pasākumus skat. dabas aizsardzības plānā.
 9. Bukleta izdošana.

Teritorijas atrašanās vieta Ventspils un Talsu rajonā aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā

Vairāk par Stiklu purviem šeit:  28191/Stikli.pdf (123.30 KB)

Stiklu purvi fotogrāfijās

Kā atrasts Vasenieku purva laipu Stiklu purvos?

 Uz projekta sākumu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs