Klāņu purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Teritorijas izveidošanas gads: 1977.

Aizsardzības statuss

 1. Dabas liegums
 2. Natura 2000 vieta (LV0517000)

Platība: 1977. g. – 959 ha; 1999. g. – 1057 ha; 2004. g. – 1615 ha

Atrašanās vieta: Ventspils rajona Popes un Tārgales pagasti

Teritorijas dabas vērtības:

 1. Biotopi: 9 Eiropas nozīmes biotopi, tai skaitā 4 prioritāri: neskarts augstais purvs 7110*, purvains mežs 91D0*, melnalkšņu staignājs 9080*, boreāls mežs 9010*. 10 Latvijas īpaši aizsargājami biotopi. Galvenā teritorijas vērtība – neskarts augstais purvs (Klāņu purvs, Pūņas purvs), kurš piemērots retu un aizsargājamu putnu eksistencei, kā arī purvainie meži un melnalkšņu staignāji. Īpaša teritorijas vērtība ir Klāņezers, kur konstatēti 6 Latvijā aizsargājami biotopi un vismaz 15 retas un aizsargājamas augu sugas.
 2. Flora: vairāk kā 50 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu un sūnu sugas, tostarp Eiropas Direktīvas 2. pielikuma suga dzeltenā dzegužkurpīte.
 3. Fauna: pēc dažādu projektu datiem teritorijā konstatētas 22 Latvijas īpaši aizsargājamās un Eiropas Savienības Putnu direktīvas putnu sugas, piemēram: baltmuguras dzenis, trīspirkstu dzenis, ķīķis, pļavas lija, dzērve, mazais ērglis, mežirbe, rubenis u.c. Caurceļošanas laikā ezerā regulāri novērots ziemeļu gulbis. Konstatētas 14 retas un īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku un 8 zīdītājdzīvnieku sugas.

Negatīvās ietekmes:

 1. Nosusināšanas darbi purvā un apkārtējos mežos, kas degradējuši dabiskos purva un meža biotopus.
 2. Klāņu – Būšnieku kanāla izrakšana 20. gs. 30-os gados kā rezultātā pazeminājies ūdens līmenis ezerā, pastiprinās ezera aizaugšana, degradējas apkārtējie meža biotopi. 
 3. Pastiprināta negatīva rekreācijas ietekme ezera ZA krastā, kas bojā piekrastes biotopus.
 4. Meža lauču pļaušanas pārtraukšana kā rezultātā tās aizaug un zūd to bioloģiskā daudzveidība.
 5. Ezera distrofikācijas process ar tam sekojošu ūdens dzidrības pasliktināšanos.

Plānotie pasākumi un to realizācija:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde.
 2. Dambju būve, lai novērstu susināšanas negatīvo ietekmi purvā.
 3. Apsaimniekošanas pasākumu monitorings.
 4. Meža biotopu apsaimniekošana.
 5. Informācijas stendu un zīmju uzstādīšana.
 6. Bukleta izdošana.

Teritorijas atrašanās vieta Ventspils rajonā aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā

Vairāk par Klāņu purvu šeit:  28185/Klanu_purvs.pdf (152.82 KB)

Klāņu purvs fotogrāfijās

 

Uz projekta sākumu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs