Cenas tīrelis
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Teritorijas izveidošanas gads: 1999.

Aizsardzības statuss

 1. Dabas liegums
 2. Natura 2000 vieta (LV0519800)
 3. Starptautiski nozīmīga putnu vieta (kods LV030) 2488 ha platībā

Platība: 2133 ha

Atrašanās vieta: Rīgas rajona Mārupes un Babītes pagasts

Teritorijas dabas vērtības:

 1. Biotopi: 5 Eiropas nozīmes biotopi, tai skaitā 2 prioritāri: neskarts augstais purvs un purvains mežs (7110*, 91D0*).  Galvenā teritorijas vērtība – neskarts augstais purvs ar ciņu – lāmu kompleksu, kā arī pārejas purvi un slīkšņas. Kopumā 95% no teritorijas aizņem Eiropas Savienības īpaši aizsargājami biotopi. Tīrelis unikāls arī ar to, ka te sastopami vienkopus rietumu un austrumu tipa purvu veģetācijas pazīmes.
 2. Flora: konstatētas 4 īpaši aizsargājamas vaskulāro augu sugas, 2 retas sūnu un 1 aizsargājama sēņu suga.
 3. Fauna: pēc dažādu projektu datiem teritorijā konstatētas 26 Latvijas īpaši aizsargājamās un Eiropas Savienības Putnu direktīvas sugas, piemēram: dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, brūnā čakste, kuitala, niedru lija, rubenis un daudzi citi. Teritorija ir nozīmīga migrējošo putnu - zosu un dzērvju atpūtas vieta. Tīreli kā tranzītteritoriju izmanto arī vilki.

Negatīvās ietekmes:

 1. Nosusināšanas darbi purvā, kas ievērojami degradējuši dabiskos purva biotopus. Meliorācijas grāvju kopgarums sasniedz 24,5 km.
 2. Kūdras ieguve tiešā lieguma tuvumā.

Plānotie pasākumi un to realizācija:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde.
 2. Dambju būve, lai novērstu susināšanas negatīvo ietekmi purvā.
 3. Purva laipas būve.
 4. Putnu novērošanas torņa būve.
 5. Apsaimniekošanas pasākumu monitorings.
 6. Informācijas stendu uzstādīšana.
 7. Bukleta izdošana.

Teritorijas atrašanās vieta Rīgas rajonā aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā

Vairāk par Cenas tīreli lasīt šeit:  28183/Cena.pdf (101.27 KB)

Cenas tīrelis fotogrāfijās

Laipas un torņa atklāšana Cenas tīrelī 15.06.2007.

Kā atrast Cenas tīreļa purva laipu?

Uz projekta sākumu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs