Purva biotopu aizsardzības plāna izstrāde
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Purva biotopu aizsardzības plāna izstrāde
Projekta norises laiks 2003
Izpildītāji Latvijas Dabas fonds 
Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta Visa Latvijas teriotrija
Projekta vadītāja Māra Pakalne

Kontaktinformācija

telefons 7034875
Fax 7034874
e-pasts mara@lanet.lv
adrese Rīga, Kronvalda Bulvāris 4
LV-1010, Latvija

Pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālajam atbalstam, 2003. gadā izstrādāts Purva biotopu aizsardzības plāns. Purva biotopu aizsardzības plāns sniedz pārskatu par Latvijas purviem, to nozīmi dabā un ietver purva biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus.

Tā kā purvus ietekmē kūdras ieguve, nosusināšana, purvu pārveidošana lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām, purva ezeru eitrofikācija, ugunsgrēki, to biotopu aizsardzībai nepieciešama rinda pasākumu.

Purva biotopu plāns paredz dabas aizsardzības plānu izstrādi aizsargājamiem purviem, jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, purvu kompleksu zinātnisku izpēti no ģeoloģiskā, hidroloģiskā, ekoloģiskā, floras, faunas un veģetācijas aspekta.  Izvēlētajos purvos paredzēti patstāvīgi novērojumi - monitorings.

Tika noteikti prioritārie purvi, kuriem dabas plāni paredzēti pirmām kārtām – Cenas tīrelim, Stiklu purviem, Lielo Mārku purvam, Klāņu purvam, Laugas purvam, Vesetas palienes purvam, Gargrodes purvam, Rožu un Vīķu purvam.

Jāturpina mikroliegumu izveide augu sugām, kuras sastopamas purva biotopos, tai skaitā, dzeltenajai akmeņlauzītei Saxifraga hirculus, kūdrāja donim Juncus stygius, asinssarkanajai dzegužpirkstītei Dactylorhiza cruenta, Rusova dzegužpirkstītei Dactylorhiza russowii, kūdrāju grīslim Carex heleonastes, dižai jāņeglītei Pedicularis sceptrum-carolinum, parastai vairoglapei Hydrocotyle vulgaris, palu staipeknītim Lycopodiella inundata, kā arī purva biotopu inventarizācija ārpus īpaši aizsargājamām dabas terirorijām.

Lai aizsargātu purvus, jāsaglabā to sākotnējais hidroloģiskais režīms. Pēc kūdras ieguves jāplāno to rekultivācija un hidroloģiskā režīma atjaunošana nepieciešamības gadījumā. Atsevišķos gadījumos jāparedz zāļu purvu pļaušana, lai aizsargātu retas augu sugas un biotopus. Agrākās kūdras ieguves vietas ir iespējams pārveidot par mākslīgām ūdenstilpnēm. Lai iepazītos ar augu un dzīvnieku valsti, atsevišķos purvos var izveidot dabas takas. Attīstītot teritoriju plānošanu, jāveicina purva biotopu saglabāšana un kūdras resursu racionāla izmantošanu. Teritoriju plānojumos ap purviem jāveido aizsargjoslas.

Vienmēr ir jāatceras, ka veicot kūdras ieguvi un nosusinot purvus, izmainās to hidroloģiskais režīms, vairs nenotiek kūdras uzkrāšanās. Purva sākotnējo stāvokli, kā arī tajā augošo dabisko veģetāciju atjaunot nav iespējams. Tā tiek aizstāta ar degradētu augāju, izzūd daļa mitrumu mīlošo augu sugu.

Māra Pakalne

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs